Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản thừa kế Phường Tân Phú Lĩnh vực hành chính tư pháp 3 416
2 Chứng thực văn bản nhận tài sản thừa kế Phường Tân Phú Lĩnh vực hành chính tư pháp 3 417
3 Chứng thực hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân Phường Tân Phú Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 422
4 Chứng thực hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân Phường Tân Phú Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 409
5 Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân Phường Tân Phú Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 441
6 Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân Xã Minh Tâm Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 458
7 Chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất Phường Tân Phú Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 450
8 Chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Xã Minh Tâm Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 458
9 Chứng thực hợp đồng chuyển đổi QSDĐ nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân Xã Minh Tâm Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 447
10 Chứng thực hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất. Xã Minh Tâm Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 451
11 Chứng thực hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Xã Minh Tâm Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 450
12 Chứng thực hợp đồng thuê quyền sử dụng đất. Xã Minh Tâm Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 451
13 Chứng thực hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Xã Minh Tâm Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 433
14 Chứng thực hợp đồng mua, bán nhà ở nông thôn. Xã Minh Tâm Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 456
15 Chứng thực hợp đồng tặng, cho nhaø ở nông thôn Xã Minh Tâm Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 444
16 Chứng thực Hợp đồng đổi nhà ở nông thôn. Xã Minh Tâm Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 282
17 Chứng thực Hợp đồng thế chấp nhà ở nông thôn. Xã Minh Tâm Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 280
18 Chứng thực hợp đồng cho thuê nhà ở nông thôn Phường Tân Phú Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 483
19 Chứng thực Hợp đồng cho mượn nhà ở nông thôn. Xã Minh Tâm Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 403
20 Chứng thực Hợp đồng cho ở nhờ nhà ở nông thôn. Phường Tân Phú Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 399