Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp. Xã Tân Lập Lao động - TBXH 5 9265 Nộp hồ sơ mức 3
2 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng). Xã Tân Lập Lao động - TBXH 3,5 11050 Nộp hồ sơ mức 3
3 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện. Xã Tân Lập Lao động - TBXH 23 11610 Nộp hồ sơ mức 3
4 Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân. Xã Tân Lập Lao động - TBXH 7 28570 Nộp hồ sơ mức 3
5 Đăng ký khai sinh Xã Tân Lập Hộ tịch (X) 1 19549 Nộp hồ sơ mức 3
6 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Xã Tân Lập Hộ tịch (X) 1 15941 Nộp hồ sơ mức 3
7 Đăng ký kết hôn Xã Tân Lập Hộ tịch (X) 1 10288 Nộp hồ sơ mức 3
8 Đăng ký nhận cha, mẹ, con Xã Tân Lập Hộ tịch (X) 1 11143 Nộp hồ sơ mức 3
9 Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con Xã Tân Lập Hộ tịch (X) 3 32926 Nộp hồ sơ mức 3
10 Đăng ký khai tử Xã Tân Lập Hộ tịch (X) 1 10796 Nộp hồ sơ mức 3
11 Đăng ký khai sinh lưu động. Xã Tân Lập Hộ tịch (X) 5 10904 Nộp hồ sơ mức 3
12 Đăng ký kết hôn lưu động Xã Tân Lập Hộ tịch (X) 5 11532 Nộp hồ sơ mức 3
13 Đăng ký khai tử lưu động. Xã Tân Lập Hộ tịch (X) 5 11122
14 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Xã Tân Lập Hộ tịch (X) 1 9883 Nộp hồ sơ mức 3
15 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới Xã Tân Lập Hộ tịch (X) 1 10147
16 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Xã Tân Lập Hộ tịch (X) 7 8831 Nộp hồ sơ mức 3
17 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Xã Tân Lập Hộ tịch (X) 1 10903 Nộp hồ sơ mức 3
18 Đăng ký giám hộ. Xã Tân Lập Hộ tịch (X) 1 10419 Nộp hồ sơ mức 3
19 Đăng ký chấm dứt giám hộ Xã Tân Lập Hộ tịch (X) 1 11305 Nộp hồ sơ mức 3
20 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. Xã Tân Lập Hộ tịch (X) 1 10960 Nộp hồ sơ mức 3