Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập SSO Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng. Xã Tân Hưng Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 15 8408
2 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện. Xã Tân Hưng Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 23 7489
3 Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân. Xã Tân Hưng Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 7 24406
4 Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng. Xã Tân Hưng Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 4 9283
5 Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết Xã Tân Hưng Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 18 9349
6 Giải quyết hưởng trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng cho đối tượng BTXH Xã Tân Hưng Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 28 5293
7 Đăng ký khai sinh Xã Tân Hưng Lĩnh vực Hộ tịch 1 14845 Nộp hồ sơ mức 3
8 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Xã Tân Hưng Lĩnh vực Hộ tịch 1 11529 Nộp hồ sơ mức 3
9 Đăng ký kết hôn Xã Tân Hưng Lĩnh vực Hộ tịch 1 5794 Nộp hồ sơ mức 3
10 Đăng ký nhận cha, mẹ, con Xã Tân Hưng Lĩnh vực Hộ tịch 1 6949
11 Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con Xã Tân Hưng Lĩnh vực Hộ tịch 3 28751
12 Đăng ký khai tử Xã Tân Hưng Lĩnh vực Hộ tịch 1 6552 Nộp hồ sơ mức 3
13 Đăng ký khai sinh lưu động. Xã Tân Hưng Lĩnh vực Hộ tịch 5 6647
14 Đăng ký kết hôn lưu động Xã Tân Hưng Lĩnh vực Hộ tịch 5 7343
15 Đăng ký khai tử lưu động. Xã Tân Hưng Lĩnh vực Hộ tịch 5 6842
16 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Xã Tân Hưng Lĩnh vực Hộ tịch 1 5639
17 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới Xã Tân Hưng Lĩnh vực Hộ tịch 1 5968
18 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Xã Tân Hưng Lĩnh vực Hộ tịch 7 4678
19 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Xã Tân Hưng Lĩnh vực Hộ tịch 1 6738
20 Đăng ký giám hộ. Xã Tân Hưng Lĩnh vực Hộ tịch 1 6388