CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 42. Đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện Xã Đồng Tiến Lao động - TBXH (X) 36306 4 Nộp hồ sơ mức 4
2 41. Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình Xã Đồng Tiến Lao động - TBXH (X) 33852 4 Nộp hồ sơ mức 4
3 Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước. Xã Đồng Tiến Hộ tịch (X) 25023 3 Nộp hồ sơ mức 3
4 43.1. (Chỉnh lý trang 4) Đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp Xã Đồng Tiến Đất đai - QĐ3100 1540 3 Nộp hồ sơ mức 3
5 Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường Xã Đồng Tiến Đất đai (X) 36111 2
6 Hòa giải tranh chấp đất đai (Trường hợp hòa giải thành có thay đổi ranh giới sử dụng đất) Xã Đồng Tiến Đất đai (X) 17479 2
7 Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa. Xã Đồng Tiến Giao thông vận tải (X) 21061 4 Nộp hồ sơ mức 4
8 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Xã Đồng Tiến Giao thông vận tải (X) 20419 4 Nộp hồ sơ mức 4
9 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Xã Đồng Tiến Giao thông vận tải (X) 22178 4 Nộp hồ sơ mức 4
10 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác Xã Đồng Tiến Giao thông vận tải (X) 21181 4 Nộp hồ sơ mức 4
11 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. Xã Đồng Tiến Giao thông vận tải (X) 21206 4 Nộp hồ sơ mức 4
12 7. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa Xã Đồng Tiến Nông nghiệp và PTNT (X) 13361 3 Nộp hồ sơ mức 3
13 6. Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai Xã Đồng Tiến Nông nghiệp và PTNT (X) 13432 3 Nộp hồ sơ mức 3
14 5. Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh Xã Đồng Tiến Nông nghiệp và PTNT (X) 13176 3 Nộp hồ sơ mức 3
15 4. Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu Xã Đồng Tiến Nông nghiệp và PTNT (X) 14010 3 Nộp hồ sơ mức 3
16 3. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã Xã Đồng Tiến Nông nghiệp và PTNT (X) 14423 3 Nộp hồ sơ mức 3
17 2. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã Xã Đồng Tiến Nông nghiệp và PTNT (X) 14909 3 Nộp hồ sơ mức 3
18 1. Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xă thực hiện) Xã Đồng Tiến Nông nghiệp và PTNT (X) 15226 3 Nộp hồ sơ mức 3
19 1. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã Xã Đồng Tiến Công thương (X) 13312 3 Nộp hồ sơ mức 3
20 2. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã Xã Đồng Tiến Công thương (X) 12688 3 Nộp hồ sơ mức 3