Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp (đối với công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) (Trường hợp giảm vốn điều lệ) Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 30 129 Nộp hồ sơ mức 3
2 11. Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (Trường hợp tiếp nhận thành viên mới) Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 30 135 Nộp hồ sơ mức 3
3 11. Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Mã số hồ sơ: BKH-BPC-271891 Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 30 133 Nộp hồ sơ mức 3
4 11. Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (Trường hợp thay đổi thành viên do thừa kế) Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 30 130 Nộp hồ sơ mức 3
5 11. Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (Trường hợp đăng ký thay đổi thành viên do có thành viên không thực hiện cam kết góp vốn theo quy định tại Khoản 3 Điều 48 Luật Doanh nghiệp) Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 30 114 Nộp hồ sơ mức 3
6 12. Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đối với trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ cho một cá nhân hoặc một tổ chức (Đối với thay đổi chủ sở hữu do sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước) Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 30 122 Nộp hồ sơ mức 3
7 12. Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đối với trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ cho một cá nhân hoặc một tổ chức (Đối với thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do thừa kế) Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 30 101 Nộp hồ sơ mức 3
8 13. Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 2 109 Nộp hồ sơ mức 3
9 14. Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do thừa kế Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 2 205 Nộp hồ sơ mức 3
10 15. Đăng ký thay đổi Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên do có nhiều hơn một cá nhân hoặc nhiều hơn một tổ chức được thừa kế phần vốn của chủ sở hữu, công ty đăng ký chuyển đổi sang loại hình công ty TNHH hai thành viên trở lên Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 30 215 Nộp hồ sơ mức 3
11 16. Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tặng cho toàn bộ phần vốn góp Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 30 101 Nộp hồ sơ mức 3
12 17. Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do chuyển nhượng, tặng cho một phần vốn điều lệ cho tổ chức hoặc cá nhân khác hoặc công ty huy động thêm vốn góp từ cá nhân hoặc tổ chức khác Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 30 236 Nộp hồ sơ mức 3
13 18. Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng, cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết, mất tích Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 30 225 Nộp hồ sơ mức 3
14 19. Đăng ký doanh nghiệp thay thế nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương khác (Trường hợp doanh nghiệp đề nghị được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay thế cho nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận đầu tư) mà không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh) Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 2 106 Nộp hồ sơ mức 3
15 19. Đăng ký doanh nghiệp thay thế nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương khác (Trường hợp doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp) Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 30 100 Nộp hồ sơ mức 3
16 20.Thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 30 117 Nộp hồ sơ mức 3
17 21. Thông báo thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 30 117 Nộp hồ sơ mức 3
18 22. Thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần (Trường hợp thay đổi thông tin cổ đông sáng lập do cổ đông sáng lập chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán được một phần số cổ phần đã đăng ký mua) Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 30 102 Nộp hồ sơ mức 3
19 22. Thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần (Trường hợp thay đổi thông tin cổ đông sáng lập do cổ đông sáng lập chuyển nhượng cổ phần) Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 30 107 Nộp hồ sơ mức 3
20 22.Thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần (Trường hợp cổ đông sáng lập là tổ chức đã bị sáp nhập, bị tách hoặc hợp nhất vào doanh nghiệp khác) Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 30 116 Nộp hồ sơ mức 3