Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng). UBND TT Chơn Thành Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 3,5 7948
2 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng. UBND TT Chơn Thành Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 15 9347
3 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện. UBND TT Chơn Thành Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 23 8438
4 Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân. UBND TT Chơn Thành Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 7 25360
5 Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng. UBND TT Chơn Thành Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 4 10200
6 Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết UBND TT Chơn Thành Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 18 10306
7 Giải quyết hưởng trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng cho đối tượng BTXH UBND TT Chơn Thành Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 28 6254
8 Đăng ký khai sinh UBND TT Chơn Thành Lĩnh vực Hộ tịch 1 15923 Nộp hồ sơ mức 3
9 Cấp bản sao trích lục hộ tịch UBND TT Chơn Thành Lĩnh vực Hộ tịch 1 12594 Nộp hồ sơ mức 3
10 Đăng ký kết hôn UBND TT Chơn Thành Lĩnh vực Hộ tịch 1 6909 Nộp hồ sơ mức 3
11 Đăng ký nhận cha, mẹ, con UBND TT Chơn Thành Lĩnh vực Hộ tịch 1 7937
12 Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con UBND TT Chơn Thành Lĩnh vực Hộ tịch 3 29731
13 Đăng ký khai tử UBND TT Chơn Thành Lĩnh vực Hộ tịch 1 7534 Nộp hồ sơ mức 3
14 Đăng ký khai sinh lưu động. UBND TT Chơn Thành Lĩnh vực Hộ tịch 5 7630
15 Đăng ký kết hôn lưu động UBND TT Chơn Thành Lĩnh vực Hộ tịch 5 8339
16 Đăng ký khai tử lưu động. UBND TT Chơn Thành Lĩnh vực Hộ tịch 5 7888
17 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. UBND TT Chơn Thành Lĩnh vực Hộ tịch 1 6622 Nộp hồ sơ mức 3
18 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới UBND TT Chơn Thành Lĩnh vực Hộ tịch 1 6958
19 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. UBND TT Chơn Thành Lĩnh vực Hộ tịch 7 5678
20 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới UBND TT Chơn Thành Lĩnh vực Hộ tịch 1 7701