TIN MỚI:

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.003440.000.00.00.H10 - 3. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã UBND xã Đức Liễu Nông nghiệp và PTNT (X) 24240 Một phần Nộp hồ sơ
2 2.002163.000.00.00.H10 - 4. Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu UBND xã Đức Liễu Nông nghiệp và PTNT (X) 23641 Một phần Nộp hồ sơ
3 2.000337.000.00.00.H10 - 13. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất UBND xã Đức Liễu Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 19471 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 2.000305.000.00.00.H10 - 14. Xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND xã Đức Liễu Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 20017 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 2.001035.000.00.00.H10 - Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở. UBND xã Đức Liễu Chứng thực 37116 Một phần
6 1.004441.000.00.00.H10 - 1. Thủ tục cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học UBND xã Đức Liễu Giáo dục - Đào tạo (X) 23441 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 1.004492.000.00.00.H10 - 2. Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập UBND xã Đức Liễu Giáo dục - Đào tạo (X) 21715 Một phần Nộp hồ sơ
8 1.004443.000.00.00.H10 - 3. Thủ tục cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại. UBND xã Đức Liễu Giáo dục - Đào tạo (X) 21000 Một phần Nộp hồ sơ
9 1.001090.000.00.00.H10 - 6. Đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung UBND xã Đức Liễu Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 28085 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 1.001098.000.00.00.H10 - 7. Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã UBND xã Đức Liễu Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 27859 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 1.001109.000.00.00.H10 - 8. Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác UBND xã Đức Liễu Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 27843 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 1.001156.000.00.00.H10 - 9. Thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung. UBND xã Đức Liễu Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 23156 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 1.001167.000.00.00.H10 - 10. Thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc UBND xã Đức Liễu Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 21187 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 2.000346.000.00.00.H10 - 12. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề UBND xã Đức Liễu Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 19626 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 2.000927.000.00.00.H10 - Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch UBND xã Đức Liễu Chứng thực 37939 Một phần
16 2.000509.000.00.00.H10 - 1. Đăng ký hoạt động tín ngưỡng. UBND xã Đức Liễu Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 29684 Toàn trình Nộp hồ sơ
17 1.001028.000.00.00.H10 - 2. Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng. UBND xã Đức Liễu Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 29971 Toàn trình Nộp hồ sơ
18 1.001055.000.00.00.H10 - 3. Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung. UBND xã Đức Liễu Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 28634 Toàn trình Nộp hồ sơ
19 1.001078.000.00.00.H10 - 4. Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã UBND xã Đức Liễu Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 28422 Toàn trình Nộp hồ sơ
20 1.001085.000.00.00.H10 - 5. Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã UBND xã Đức Liễu Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 28844 Toàn trình Nộp hồ sơ