THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.004443.000.00.00.H10 - 3. Thủ tục cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại. UBND phường Phước Bình Giáo dục - Đào tạo (X) 19784 Một phần Nộp hồ sơ
2 1.004485.000.00.00.H10 - 4. Thủ tục sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập. UBND phường Phước Bình Giáo dục - Đào tạo (X) 19076 Một phần Nộp hồ sơ
3 2.000206.000.00.00.H10 - 1. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã UBND phường Phước Bình Công thương (X) 19834 Một phần Nộp hồ sơ
4 2.000184.000.00.00.H10 - 2. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã UBND phường Phước Bình Công thương (X) 18939 Một phần Nộp hồ sơ
5 1.010736.000.00.00.H10 - Tham vấn trong đánh giá tác động môi trường UBND phường Phước Bình Môi trường (cấp xã, phường) 21345 Một phần Nộp hồ sơ
6 1.000253.000.00.00.H10 - 14. Khai báo tạm vắng tại Công an cấp xã UBND phường Phước Bình Công an (X) 16694 Một phần
7 1.004946.000.00.00.H10 - 43. Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em UBND phường Phước Bình Lao động - TBXH (X) 39955 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 1.010810.000.00.00.H10 - 4. Công nhận đối với người bị thương trong chiến tranh không thuộc quân đội, công an UBND phường Phước Bình Lao động - TBXH (X) 39020 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 1.001753.000.00.00.H10 - 25. Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương UBND phường Phước Bình Lao động - TBXH (X) 48214 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 1.001758.000.00.00.H10 - 24. Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh UBND phường Phước Bình Lao động - TBXH (X) 47141 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 1.001776.000.00.00.H10 - 23. Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng UBND phường Phước Bình Lao động - TBXH (X) 37623 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 2.000286.000.00.00.H10 - 20. Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh. UBND phường Phước Bình Lao động - TBXH (X) 38494 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 1.010824.000.00.00.H10 - 13.1. Trợ cấp một lần, trợ cấp mai táng phí, trợ cấp tuất hằng tháng, trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng UBND phường Phước Bình Lao động - TBXH (X) 32779 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 1.010821.000.00.00.H10 - 12. Giải quyết chế độ hỗ trợ để theo học đến trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân UBND phường Phước Bình Lao động - TBXH (X) 32937 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 2.002326 - 46.1 Trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc - Trường hợp chưa có giấy chứng tử UBND phường Phước Bình Lao động - TBXH (X) 33476 Toàn trình Nộp hồ sơ
16 2.002307.000.00.00.H10 - 17. Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh UBND phường Phước Bình Lao động - TBXH (X) 33681 Toàn trình Nộp hồ sơ
17 1.010819.000.00.00.H10 - 10. Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế UBND phường Phước Bình Lao động - TBXH (X) 44063 Toàn trình Nộp hồ sơ
18 1.010818.000.00.00.H10 - 9. Công nhận và giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày UBND phường Phước Bình Lao động - TBXH (X) 42112 Toàn trình Nộp hồ sơ
19 1.004964.000.00.00.H10 - 15. Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm-pu-chia UBND phường Phước Bình Lao động - TBXH (X) 45915 Toàn trình Nộp hồ sơ
20 1.004944.000.00.00.H10 - 44. Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND phường Phước Bình Lao động - TBXH (X) 39534 Toàn trình Nộp hồ sơ