Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp. UBND phường Phước Bình Lao động - TBXH 5 9285 Nộp hồ sơ mức 3
2 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng). UBND phường Phước Bình Lao động - TBXH 3,5 11080 Nộp hồ sơ mức 3
3 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện. UBND phường Phước Bình Lao động - TBXH 23 11628 Nộp hồ sơ mức 3
4 Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân. UBND phường Phước Bình Lao động - TBXH 7 28591 Nộp hồ sơ mức 3
5 Đăng ký khai sinh UBND phường Phước Bình Hộ tịch (X) 1 19586 Nộp hồ sơ mức 3
6 Cấp bản sao trích lục hộ tịch UBND phường Phước Bình Hộ tịch (X) 1 15977 Nộp hồ sơ mức 3
7 Đăng ký kết hôn UBND phường Phước Bình Hộ tịch (X) 1 10317 Nộp hồ sơ mức 3
8 Đăng ký nhận cha, mẹ, con UBND phường Phước Bình Hộ tịch (X) 1 11174 Nộp hồ sơ mức 3
9 Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con UBND phường Phước Bình Hộ tịch (X) 3 32947 Nộp hồ sơ mức 3
10 Đăng ký khai tử UBND phường Phước Bình Hộ tịch (X) 1 10829 Nộp hồ sơ mức 3
11 Đăng ký khai sinh lưu động. UBND phường Phước Bình Hộ tịch (X) 5 10920 Nộp hồ sơ mức 3
12 Đăng ký kết hôn lưu động UBND phường Phước Bình Hộ tịch (X) 5 11563 Nộp hồ sơ mức 3
13 Đăng ký khai tử lưu động. UBND phường Phước Bình Hộ tịch (X) 5 11146
14 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. UBND phường Phước Bình Hộ tịch (X) 1 9907 Nộp hồ sơ mức 3
15 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới UBND phường Phước Bình Hộ tịch (X) 1 10175
16 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. UBND phường Phước Bình Hộ tịch (X) 7 8848 Nộp hồ sơ mức 3
17 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới UBND phường Phước Bình Hộ tịch (X) 1 10928 Nộp hồ sơ mức 3
18 Đăng ký giám hộ. UBND phường Phước Bình Hộ tịch (X) 1 10447 Nộp hồ sơ mức 3
19 Đăng ký chấm dứt giám hộ UBND phường Phước Bình Hộ tịch (X) 1 11328 Nộp hồ sơ mức 3
20 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. UBND phường Phước Bình Hộ tịch (X) 1 10987 Nộp hồ sơ mức 3