Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Đăng ký, thay đổi bổ sung ngành, nghề kinh doanh của hợp tác xã Huyện Bù Đăng Tài chính - Kế hoạch 2 1460
2 Đăng ký thay đổi nơi đăng ký kinh doanh của hợp tác xã Huyện Bù Đăng Tài chính - Kế hoạch 2 3017
3 Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã khi chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh Huyện Bù Đăng Tài chính - Kế hoạch 5 1664 Nộp hồ sơ mức 3
4 Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã khi chuyển địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã sang tỉnh khác Huyện Bù Đăng Tài chính - Kế hoạch 2 4561 Nộp hồ sơ mức 3
5 Đăng ký đổi tên hợp tác xã Huyện Bù Đăng Tài chính - Kế hoạch 2 3200 Nộp hồ sơ mức 3
6 Đăng ký thay đổi số lượng xã viên hợp tác xã Huyện Bù Đăng Tài chính - Kế hoạch 2 3330 Nộp hồ sơ mức 3
7 Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã Huyện Bù Đăng Tài chính - Kế hoạch 2 3578
8 Đăng ký thay đổi danh sách Ban Quản trị hợp tác xã Huyện Bù Đăng Tài chính - Kế hoạch 2 1956
9 Đăng ký thay đổi Ban Kiểm soát hợp tác xã Huyện Bù Đăng Tài chính - Kế hoạch 2 2668
10 Đăng ký thay đổi vốn điều lệ hợp tác xã Huyện Bù Đăng Tài chính - Kế hoạch 2 2315
11 Đăng ký Điều lệ hợp tác xã sửa đổi Huyện Bù Đăng Tài chính - Kế hoạch 2 2514
12 Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã chia, tách Huyện Bù Đăng Tài chính - Kế hoạch 2 2532
13 Đăng ký kinh doanh hợp tác xã hợp nhất Huyện Bù Đăng Tài chính - Kế hoạch 2 2625
14 Đăng ký kinh doanh hợp tác xã sáp nhập Huyện Bù Đăng Tài chính - Kế hoạch 5 1477
15 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã Huyện Bù Đăng Tài chính - Kế hoạch 2 922 Nộp hồ sơ mức 3
16 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã của chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (đối với trường hợp bị mất). Huyện Bù Đăng Tài chính - Kế hoạch 2 2663 Nộp hồ sơ mức 3
17 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã của chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với trường hợp bị hỏng). Huyện Bù Đăng Tài chính - Kế hoạch 2 1709 Nộp hồ sơ mức 3
18 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Huyện Bù Đăng Tài chính - Kế hoạch 5 2560
19 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã Huyện Bù Đăng Tài chính - Kế hoạch 5 1599
20 Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Huyện Bù Đăng Tài chính - Kế hoạch 5 1387