CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 44. Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND xã Tân Lợi Lao động - TBXH (X) 27539 4 Nộp hồ sơ mức 4
2 20. Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh. UBND xã Tân Lợi Lao động - TBXH (X) 26815 4 Nộp hồ sơ mức 4
3 32. Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em. UBND xã Tân Lợi Lao động - TBXH (X) 29723 4 Nộp hồ sơ mức 4
4 33. Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em UBND xã Tân Lợi Lao động - TBXH (X) 30281 4 Nộp hồ sơ mức 4
5 39. Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn UBND xã Tân Lợi Lao động - TBXH (X) 26810 4 Nộp hồ sơ mức 4
6 37. Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm UBND xã Tân Lợi Lao động - TBXH (X) 27967 4 Nộp hồ sơ mức 4
7 38. Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm UBND xã Tân Lợi Lao động - TBXH (X) 27081 4 Nộp hồ sơ mức 4
8 23. Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng UBND xã Tân Lợi Lao động - TBXH (X) 27541 4 Nộp hồ sơ mức 4
9 Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước. UBND xã Tân Lợi Hộ tịch (X) 25179 3 Nộp hồ sơ mức 3
10 Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND xã Tân Lợi Hộ tịch (X) 31502 3 Nộp hồ sơ mức 3
11 Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con UBND xã Tân Lợi Hộ tịch (X) 52582 3 Nộp hồ sơ mức 3
12 Đăng ký kết hôn UBND xã Tân Lợi Hộ tịch (X) 33384 3 Nộp hồ sơ mức 3
13 Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường UBND xã Tân Lợi Đất đai (X) 36289 2
14 Hòa giải tranh chấp đất đai (Trường hợp hòa giải thành có thay đổi ranh giới sử dụng đất) UBND xã Tân Lợi Đất đai (X) 17680 2
15 Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa. UBND xã Tân Lợi Giao thông vận tải (X) 21211 4 Nộp hồ sơ mức 4
16 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện UBND xã Tân Lợi Giao thông vận tải (X) 20531 4 Nộp hồ sơ mức 4
17 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện UBND xã Tân Lợi Giao thông vận tải (X) 22310 4 Nộp hồ sơ mức 4
18 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác UBND xã Tân Lợi Giao thông vận tải (X) 21334 4 Nộp hồ sơ mức 4
19 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. UBND xã Tân Lợi Giao thông vận tải (X) 21352 4 Nộp hồ sơ mức 4
20 7. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND xã Tân Lợi Nông nghiệp và PTNT (X) 13473 3 Nộp hồ sơ mức 3