CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 7. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Sở Công thương An toàn đập, hồ chứa thuỷ điện 500 4 Nộp hồ sơ mức 4
2 8. Phê duyệt phương án cắm mốc chỉ giới xác định phạm vi bảo vệ đập thủy điện Sở Công thương An toàn đập, hồ chứa thuỷ điện 510 4 Nộp hồ sơ mức 4
3 87.Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu có dung tích kho từ trên 210 m3 đến dưới 5.000 m3 Sở Công thương Dầu khí (SCT) 459 4 Nộp hồ sơ mức 4
4 89. Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LPG có dung tích kho dưới 5.000 m3 Sở Công thương Dầu khí (SCT) 477 4 Nộp hồ sơ mức 4
5 88.Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LNG có dung tích kho dưới 5.000 m3 Sở Công thương Dầu khí (SCT) 444 4 Nộp hồ sơ mức 4
6 16.Cấp giấy phép hoạt động Tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền của địa phương Sở Công thương Điện 3888 4 Nộp hồ sơ mức 4
7 17. Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động Tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền của địa phương Sở Công thương Điện 403 4 Nộp hồ sơ mức 4
8 19. Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô dưới 3MW đặt tại địa phương. Sở Công thương Điện 397 4 Nộp hồ sơ mức 4
9 21. Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4 KV tại địa phương Sở Công thương Điện 393 4 Nộp hồ sơ mức 4
10 23. Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 KV tại địa phương Sở Công thương Điện 430 4 Nộp hồ sơ mức 4
11 Thẩm định thiết kế sau thiết kế cơ sở, dự toán xây dựng/ thiết kế sau thiết kế cơ sở , dự toán xây dựng điều chỉnh công trình Công trình nhà máy điện, đường dây tải điện, trạm biến áp (quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 36 Nghị định 15/2021/NĐ-CP). Sở Công thương Quản lý hoạt động xây dựng 722 4 Nộp hồ sơ mức 4
12 Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình nhà máy điện, đường dây tải điện, trạm biến áp (quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 13 Nghị định 15/2021/NĐ-CP). Sở Công thương Quản lý hoạt động xây dựng 1215 4 Nộp hồ sơ mức 4
13 11. Đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý của các tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật. Sở Công thương Trợ giúp pháp lý 684 4 Nộp hồ sơ mức 4
14 1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện Sở Công thương An toàn thực phẩm (SCT) 1943 4 Nộp hồ sơ mức 4
15 2.1. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện (Trường hợp cấp lại do Giấy chứng nhận bị mất hoặc bị hỏng) Sở Công thương An toàn thực phẩm (SCT) 831 4 Nộp hồ sơ mức 4
16 2. Cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Sở Công thương Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ 1545 4 Nộp hồ sơ mức 4
17 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải. Sở Công thương Kinh doanh khí 510 4 Nộp hồ sơ mức 4
18 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải. Sở Công thương Kinh doanh khí 476 4 Nộp hồ sơ mức 4
19 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải. Sở Công thương Kinh doanh khí 422 4 Nộp hồ sơ mức 4
20 Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải. Sở Công thương Kinh doanh khí 3343 4 Nộp hồ sơ mức 4