Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Đăng ký, thay đổi bổ sung ngành, nghề kinh doanh của hợp tác xã UBND Thị xã Phước Long Tài chính - Kế hoạch 2 1181
2 Đăng ký thay đổi nơi đăng ký kinh doanh của hợp tác xã UBND Thị xã Phước Long Tài chính - Kế hoạch 2 2685
3 Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã khi chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh UBND Thị xã Phước Long Tài chính - Kế hoạch 5 1453 Nộp hồ sơ mức 3
4 Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã khi chuyển địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã sang tỉnh khác UBND Thị xã Phước Long Tài chính - Kế hoạch 2 4013 Nộp hồ sơ mức 3
5 Đăng ký đổi tên hợp tác xã UBND Thị xã Phước Long Tài chính - Kế hoạch 2 2750 Nộp hồ sơ mức 3
6 Đăng ký thay đổi số lượng xã viên hợp tác xã UBND Thị xã Phước Long Tài chính - Kế hoạch 2 2900 Nộp hồ sơ mức 3
7 Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã UBND Thị xã Phước Long Tài chính - Kế hoạch 2 3170
8 Đăng ký thay đổi danh sách Ban Quản trị hợp tác xã UBND Thị xã Phước Long Tài chính - Kế hoạch 2 1616
9 Đăng ký thay đổi Ban Kiểm soát hợp tác xã UBND Thị xã Phước Long Tài chính - Kế hoạch 2 2282
10 Đăng ký thay đổi vốn điều lệ hợp tác xã UBND Thị xã Phước Long Tài chính - Kế hoạch 2 2011
11 Đăng ký Điều lệ hợp tác xã sửa đổi UBND Thị xã Phước Long Tài chính - Kế hoạch 2 2192
12 Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã chia, tách UBND Thị xã Phước Long Tài chính - Kế hoạch 2 2236
13 Đăng ký kinh doanh hợp tác xã hợp nhất UBND Thị xã Phước Long Tài chính - Kế hoạch 2 2316
14 Đăng ký kinh doanh hợp tác xã sáp nhập UBND Thị xã Phước Long Tài chính - Kế hoạch 5 1333
15 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã UBND Thị xã Phước Long Tài chính - Kế hoạch 2 784 Nộp hồ sơ mức 3
16 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã của chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (đối với trường hợp bị mất). UBND Thị xã Phước Long Tài chính - Kế hoạch 2 2372 Nộp hồ sơ mức 3
17 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã của chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với trường hợp bị hỏng). UBND Thị xã Phước Long Tài chính - Kế hoạch 2 1495 Nộp hồ sơ mức 3
18 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND Thị xã Phước Long Tài chính - Kế hoạch 5 2254
19 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã UBND Thị xã Phước Long Tài chính - Kế hoạch 5 1386
20 Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND Thị xã Phước Long Tài chính - Kế hoạch 5 1171