CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.002163.000.00.00.H10 - 4. Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu UBND xã An Khương Nông nghiệp và PTNT (X) 15405 3 Nộp hồ sơ mức 3
2 1.003440.000.00.00.H10 - 3. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã UBND xã An Khương Nông nghiệp và PTNT (X) 15697 3 Nộp hồ sơ mức 3
3 1.003446.000.00.00.H10 - 2. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã UBND xã An Khương Nông nghiệp và PTNT (X) 16174 3 Nộp hồ sơ mức 3
4 2.001621.000.00.00.H10 - 1. Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xă thực hiện) UBND xã An Khương Nông nghiệp và PTNT (X) 16464 3 Nộp hồ sơ mức 3
5 2.000206.000.00.00.H10 - 1. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã UBND xã An Khương Công thương (X) 14677 3 Nộp hồ sơ mức 3
6 2.000184.000.00.00.H10 - 2. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã UBND xã An Khương Công thương (X) 13944 3 Nộp hồ sơ mức 3
7 1.010736.000.00.00.H10 - Tham vấn trong đánh giá tác động môi trường UBND xã An Khương Môi trường (cấp xã, phường) 13601 3 Nộp hồ sơ mức 3
8 1.000094.000.00.00.H10 - Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới UBND xã An Khương Hộ tịch (X) 29914 3 Nộp hồ sơ mức 3
9 1.000110.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. UBND xã An Khương Hộ tịch (X) 29471 3 Nộp hồ sơ mức 3
10 1.004827.000.00.00.H10 - Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới UBND xã An Khương Hộ tịch (X) 37706 3 Nộp hồ sơ mức 3
11 1.000080.000.00.00.H10 - Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. UBND xã An Khương Hộ tịch (X) 28290 3 Nộp hồ sơ mức 3
12 1.001310.000.00.00.H10 - 19. Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em UBND xã An Khương Lao động - TBXH (X) 28504 4 Nộp hồ sơ mức 4
13 1.010825.000.00.00.H10 - 14. Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ UBND xã An Khương Lao động - TBXH (X) 28453 4 Nộp hồ sơ mức 4
14 1.010805.000.00.00.H10 - 3. Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến hiện không công tác trong quân đội, công an UBND xã An Khương Lao động - TBXH (X) 26838 4 Nộp hồ sơ mức 4
15 1.010804.000.00.00.H10 - 2. Giải quyết chế độ ưu đãi đối với trường hợp tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” UBND xã An Khương Lao động - TBXH (X) 28158 4 Nộp hồ sơ mức 4
16 1.010811.000.00.00.H10 - 5. Lập sổ theo dõi, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng đối với trường hợp đang sống tại gia đình hoặc đang được nuôi dưỡng tập trung tại các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng do địa phương quản lý UBND xã An Khương Lao động - TBXH (X) 20544 4 Nộp hồ sơ mức 4
17 1.004873.000.00.00.H10 - Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân UBND xã An Khương Hộ tịch (X) 32846 3 Nộp hồ sơ mức 3
18 1.000593.000.00.00.H10 - Đăng ký kết hôn lưu động UBND xã An Khương Hộ tịch (X) 31231 3 Nộp hồ sơ mức 3
19 1.004746.000.00.00.H10 - Đăng ký lại kết hôn UBND xã An Khương Hộ tịch (X) 29921 3 Nộp hồ sơ mức 3
20 1.001193.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh UBND xã An Khương Hộ tịch (X) 44855 3 Nộp hồ sơ mức 3