Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Sở Kế hoạch và Đầu tư Dự án đầu tư ngoài KCN, KKT 20 672 Nộp hồ sơ mức 4
2 1. Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân Sở Kế hoạch và Đầu tư Đăng ký doanh nghiệp đối với liên hiệp hợp tác xã 3 1031 Nộp hồ sơ mức 4
3 Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp Huyện Chơn Thành Lao động - TBXH (H) 5 3108 Nộp hồ sơ mức 3
4 Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp Huyện Hớn Quản Lao động - TBXH (H) 5 3108 Nộp hồ sơ mức 3
5 Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp Thị xã Phước Long Lao động - TBXH (H) 5 3108 Nộp hồ sơ mức 3
6 Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp Huyện Phú Riềng Lao động - TBXH (H) 5 3108 Nộp hồ sơ mức 3
7 Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp Huyện Đồng Phú Lao động - TBXH (H) 5 3108 Nộp hồ sơ mức 3
8 Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp Thành phố Đồng Xoài Lao động - TBXH (H) 5 3108 Nộp hồ sơ mức 3
9 Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp Huyện Bù Gia Mập Lao động - TBXH (H) 5 3108 Nộp hồ sơ mức 3
10 Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp Huyện Lộc Ninh Lao động - TBXH (H) 5 3108 Nộp hồ sơ mức 3
11 Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp Huyện Bù Đốp Lao động - TBXH (H) 5 3108 Nộp hồ sơ mức 3
12 Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp Thị xã Bình Long Lao động - TBXH (H) 5 3108 Nộp hồ sơ mức 3
13 Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp Huyện Bù Đăng Lao động - TBXH (H) 5 3108 Nộp hồ sơ mức 3
14 3.2.QLXD Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh.(nhóm C) Sở Xây dựng Quản lý xây dựng 23 3990
15 Cấp Giấy xác nhận ưu đãi đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển Sở Công thương Công nghiệp tiêu dùng 21 286 Nộp hồ sơ mức 4
16 Cấp thông báo xác nhận công bố sản phẩm hàng hoá nhóm 2 phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng Sở Công thương Khoa học, công nghệ (SCT) 3 1198 Nộp hồ sơ mức 4
17 1.1. Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường/Thẩm định, phê duyệt lại báo cáo đánh giá tác động môi trường (Thẩm định). Ban quản lý Khu kinh tế Môi trường (BQL) 6 945 Nộp hồ sơ mức 3
18 1. Nhập quốc tịch Việt Nam Sở Tư pháp Quốc tịch 99 245 Nộp hồ sơ mức 3
19 1. Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Sở Tư pháp Luật sư 5 252 Nộp hồ sơ mức 4
20 1. Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân. Sở Tư pháp Luật sư 3 165 Nộp hồ sơ mức 4