THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.005461.000.00.00.H10 - Đăng ký lại khai tử UBND xã Lộc Thái Hộ tịch (X) 35806 Một phần Nộp hồ sơ
2 1.004827.000.00.00.H10 - Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới UBND xã Lộc Thái Hộ tịch (X) 44662 Một phần Nộp hồ sơ
3 1.004837.000.00.00.H10 - Đăng ký giám hộ. UBND xã Lộc Thái Hộ tịch (X) 36527 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 1.004845.000.00.00.H10 - Đăng ký chấm dứt giám hộ UBND xã Lộc Thái Hộ tịch (X) 37733 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 1.001022.000.00.00.H10 - Đăng ký nhận cha, mẹ, con UBND xã Lộc Thái Hộ tịch (X) 38495 Một phần Nộp hồ sơ
6 1.000656.000.00.00.H10 - Đăng ký khai tử UBND xã Lộc Thái Hộ tịch (X) 38184 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 1.000419.000.00.00.H10 - Đăng ký khai tử lưu động. UBND xã Lộc Thái Hộ tịch (X) 37612 Một phần Nộp hồ sơ
8 1.000593.000.00.00.H10 - Đăng ký kết hôn lưu động UBND xã Lộc Thái Hộ tịch (X) 38053 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 1.004746.000.00.00.H10 - Đăng ký lại kết hôn UBND xã Lộc Thái Hộ tịch (X) 37162 Một phần Nộp hồ sơ
10 1.001193.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh UBND xã Lộc Thái Hộ tịch (X) 52321 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 1.004884.000.00.00.H10 - Đăng ký lại khai sinh UBND xã Lộc Thái Hộ tịch (X) 38107 Một phần Nộp hồ sơ
12 1.003583.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh lưu động. UBND xã Lộc Thái Hộ tịch (X) 37826 Một phần Nộp hồ sơ
13 1.000110.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. UBND xã Lộc Thái Hộ tịch (X) 36387 Một phần Nộp hồ sơ
14 2.001019.000.00.00.H10 - Chứng thực di chúc UBND xã Lộc Thái Chứng thực 47197 Một phần Nộp hồ sơ
15 2.001009.000.00.00.H10 - Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở UBND xã Lộc Thái Chứng thực 51071 Một phần Nộp hồ sơ
16 2.001016.000.00.00.H10 - Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản UBND xã Lộc Thái Chứng thực 50538 Một phần Nộp hồ sơ
17 2.001406.000.00.00.H10 - Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở UBND xã Lộc Thái Chứng thực 80448 Một phần Nộp hồ sơ
18 1.004873.000.00.00.H10 - Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân UBND xã Lộc Thái Hộ tịch (X) 40868 Một phần Nộp hồ sơ
19 1.000094.000.00.00.H10 - Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới UBND xã Lộc Thái Hộ tịch (X) 37016 Một phần Nộp hồ sơ
20 1.001257.000.00.00.H10 - 16. Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương UBND xã Lộc Thái Lao động - TBXH (X) 36353 Toàn trình Nộp hồ sơ