Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 2. Thông báo thay đổi nội dung cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và Hoạt động của Doanh nghiệp xã hội 3 110 Nộp hồ sơ mức 4
2 3. Thông báo chấm dứt Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và Hoạt động của Doanh nghiệp xã hội 3 107 Nộp hồ sơ mức 4
3 4. Thông báo tiếp nhận viện trợ, tài trợ Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và Hoạt động của Doanh nghiệp xã hội 3 114 Nộp hồ sơ mức 4
4 5. Thông báo thay đổi nội dung tiếp nhận viện trợ, tài trợ Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và Hoạt động của Doanh nghiệp xã hội 5 113 Nộp hồ sơ mức 4
5 6. Cung cấp thông tin, bản sao Báo cáo đánh giá tác động xã hội và Văn bản tiếp nhận viện trợ, tài trợ Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và Hoạt động của Doanh nghiệp xã hội 15 87 Nộp hồ sơ mức 4
6 7. Chuyển cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện thành doanh nghiệp xã hội Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và Hoạt động của Doanh nghiệp xã hội 3 64 Nộp hồ sơ mức 4
7 1. Lập, thẩm định và quyết định phê duyệt Văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi dự án sử dụng vốn ODA viện trợ không hoàn lại Sở Kế hoạch và Đầu tư ODA - Vốn vay ưu đãi nước ngoài 20 148 Nộp hồ sơ mức 3
8 2. Lập, thẩm định, quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Sở Kế hoạch và Đầu tư ODA - Vốn vay ưu đãi nước ngoài 25 131 Nộp hồ sơ mức 3
9 3. Lập, phê duyệt kế hoạch tổng thể thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng Sở Kế hoạch và Đầu tư ODA - Vốn vay ưu đãi nước ngoài 20 111 Nộp hồ sơ mức 3
10 4. Lập, phê duyệt kế hoạch thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng hàng năm Sở Kế hoạch và Đầu tư ODA - Vốn vay ưu đãi nước ngoài 100 119 Nộp hồ sơ mức 3
11 5. Xác nhận chuyên gia Sở Kế hoạch và Đầu tư ODA - Vốn vay ưu đãi nước ngoài 30 125 Nộp hồ sơ mức 3
12 1. Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất do nhà đầu tư đề xuất. Sở Kế hoạch và Đầu tư Đấu thầu - Lựa chọn nhà đầu tư 40 98 Nộp hồ sơ mức 3