Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện UBND Xã Bù Gia Mập Giao thông vận tải (X) 3 2909 Nộp hồ sơ mức 3
2 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. UBND Xã Bù Gia Mập Giao thông vận tải (X) 3 2877 Nộp hồ sơ mức 3
3 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác UBND Xã Bù Gia Mập Giao thông vận tải (X) 3 2905 Nộp hồ sơ mức 3
4 Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa. UBND Xã Bù Gia Mập Giao thông vận tải (X) 3 3044 Nộp hồ sơ mức 3
5 Chứng thực chữ ký (bao gồm chứng thực chữ ký và chứng thực điểm chỉ) UBND Xã Bù Gia Mập Tư pháp (H) 1 4973
6 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận UBND Xã Bù Gia Mập Tư pháp (H) 1 6939
7 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận UBND Xã Bù Gia Mập Tư pháp (H) 1 5998
8 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) UBND Xã Bù Gia Mập Tư pháp (H) 1 6067
9 Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch UBND Xã Bù Gia Mập Tư pháp (H) 1 4952
10 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch UBND Xã Bù Gia Mập Tư pháp (H) 1 2649
11 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực UBND Xã Bù Gia Mập Tư pháp (H) 1 2474
12 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp UBND Xã Bù Gia Mập Tư pháp (H) 1 6466 Nộp hồ sơ mức 3
13 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật UBND Xã Bù Gia Mập Tư pháp (H) 1 2680 Nộp hồ sơ mức 3
14 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản UBND Xã Bù Gia Mập Tư pháp (H) 2 2719 Nộp hồ sơ mức 3
15 chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở UBND Xã Bù Gia Mập Tư pháp (H) 2 2195 Nộp hồ sơ mức 3
16 Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản UBND Xã Bù Gia Mập Tư pháp (H) 2 1073 Nộp hồ sơ mức 3
17 Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật. UBND Xã Bù Gia Mập Tư pháp (H) 5 3477 Nộp hồ sơ mức 3
18 Miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật. UBND Xã Bù Gia Mập Tư pháp (H) 5 2127 Nộp hồ sơ mức 3
19 Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải. UBND Xã Bù Gia Mập Tư pháp (H) 3 3366
20 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND Xã Bù Gia Mập Hộ tịch (H) 5 8940 Nộp hồ sơ mức 3