TIN MỚI:

CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.004528.000.00.00.H10 - 99. Công nhận điểm du lịch Sở Văn hóa - Thể thao và DL Du lịch 631 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 2.001628.000.00.00.H10 - 100. Cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa Sở Văn hóa - Thể thao và DL Du lịch 557 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 2.001616.000.00.00.H10 - 101. Cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa Sở Văn hóa - Thể thao và DL Du lịch 527 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 2.001622.000.00.00.H10 - 102. Cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa Sở Văn hóa - Thể thao và DL Du lịch 619 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 2.001611.000.00.00.H10 - 103. Thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành Sở Văn hóa - Thể thao và DL Du lịch 509 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 2.001589.000.00.00.H10 - 104. Thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp giải thể Sở Văn hóa - Thể thao và DL Du lịch 465 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 1.003742.000.00.00.H10 - 105. Thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp phá sản Sở Văn hóa - Thể thao và DL Du lịch 475 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 1.001837.000.00.00.H10 - 106. Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài Sở Văn hóa - Thể thao và DL Du lịch 491 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 1.001440.000.00.00.H10 - 107. Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm Sở Văn hóa - Thể thao và DL Du lịch 495 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 1.004605.000.00.00.H10 - 108. Cấp Giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế Sở Văn hóa - Thể thao và DL Du lịch 498 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 1.004551.000.00.00.H10 - 119. Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Sở Văn hóa - Thể thao và DL Du lịch 407 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 1.004503.000.00.00.H10 - 120. Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Sở Văn hóa - Thể thao và DL Du lịch 429 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 1.001455.000.00.00.H10 - 121. Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức khỏe đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Sở Văn hóa - Thể thao và DL Du lịch 451 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 1.003717.000.00.00.H10 - 109. Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài Sở Văn hóa - Thể thao và DL Du lịch 457 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 1.005161.000.00.00.H10 - 112. Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài Sở Văn hóa - Thể thao và DL Du lịch 452 Toàn trình Nộp hồ sơ
16 1.003240.000.00.00.H10 - 110. Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp chuyển địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện Sở Văn hóa - Thể thao và DL Du lịch 511 Toàn trình Nộp hồ sơ
17 1.003275.000.00.00.H10 - 111. Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy Sở Văn hóa - Thể thao và DL Du lịch 508 Toàn trình Nộp hồ sơ
18 1.003002.000.00.00.H10 - 113. Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài Sở Văn hóa - Thể thao và DL Du lịch 473 Toàn trình Nộp hồ sơ
19 1.004628.000.00.00.H10 - 114. Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế Sở Văn hóa - Thể thao và DL Du lịch 508 Toàn trình Nộp hồ sơ
20 1.004623.000.00.00.H10 - 115. Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa Sở Văn hóa - Thể thao và DL Du lịch 477 Toàn trình Nộp hồ sơ