TIN MỚI:

CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.003676.000.00.00.H10 - 33. Đăng ký tổ chức lễ hội cấp tỉnh Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn Hóa 627 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 1.003654.000.00.00.H10 - 34. Thông báo tổ chức lễ hội Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn Hóa 506 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 1.001106.000.00.00.H10 - 9. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn Hóa 638 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 1.003646.000.00.00.H10 - 7. Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn Hóa 539 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 1.003835.000.00.00.H10 - 8. Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn Hóa 506 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 1.001123.000.00.00.H10 - 10. Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn Hóa 573 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 1.000922.000.00.00.H10 - 38. Cấp giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn Hóa 453 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 1.000963.000.00.00.H10 - 37. Cấp giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke cấp tỉnh (do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp) Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn Hóa 449 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 1.001029.000.00.00.H10 - 35. Cấp giấy phép kinh doanh Karaoke (do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp) Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn Hóa 470 Toàn trình Nộp hồ sơNộp hồ sơ
10 1.004645.000.00.00.H10 - 41. Tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn Hóa 446 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 1.001229.000.00.00.H10 - 24. Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm do các tổ chức, cá nhân tại địa phương đưa ra nước ngoài không vì mục đích thương mại Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn Hóa 336 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 1.001211.000.00.00.H10 - 25. Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm do cá nhân nước ngoài tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn Hóa 365 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 1.001191.000.00.00.H10 - 26. Cấp lại Giấy phép tổ chức triển lãm do các tổ chức, cá nhân tại địa phương đưa ra nước ngoài không vì mục đích thương mại Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn Hóa 348 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 1.001182.000.00.00.H10 - 27. Cấp lại Giấy phép tổ chức triển lãm do cá nhân nước ngoài tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn Hóa 325 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 1.001147.000.00.00.H10 - 28. Thông báo tổ chức triển lãm do tổ chức ở địa phương hoặc cá nhân tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn Hóa 298 Toàn trình Nộp hồ sơ
16 1.009399.000.00.00.H10 - 31. Thủ tục tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn Hóa 517 Toàn trình Nộp hồ sơ
17 1.009403.000.00.00.H10 - 32. Thủ tục ra nước ngoài dự thi người đẹp, người mẫu Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn Hóa 385 Toàn trình Nộp hồ sơ
18 1.008895.000.00.00.H10 - 50. Thông báo thành lập đối với thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học là thư viện ngoài công lập và thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn Hóa 445 Toàn trình Nộp hồ sơ
19 1.008896.000.00.00.H10 - 51. Thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học là thư viện ngoài công lập và thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn Hóa 432 Toàn trình Nộp hồ sơ
20 1.008897.000.00.00.H10 - 52. Thông báo chấm dứt hoạt động đối với thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học là thư viện ngoài công lập, thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn Hóa 522 Toàn trình Nộp hồ sơ