CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 21. Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động trở lại Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo 678 4 Nộp hồ sơ mức 4
2 26. Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo 860 4 Nộp hồ sơ mức 4
3 27. Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục trở lại Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo 511 4 Nộp hồ sơ mức 4
4 32. Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động trở lại Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo 347 4 Nộp hồ sơ mức 4
5 33. Tổ chức lại, cho phép tổ chức lại trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo 334 4 Nộp hồ sơ mức 4
6 24. Thành lập trường năng khiếu thể dục, thể thao thuộc địa phương Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo 458 4 Nộp hồ sơ mức 4
7 38. Điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo 763 4 Nộp hồ sơ mức 4
8 39. Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học trở lại Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo 1301 4 Nộp hồ sơ mức 4
9 22. Sáp nhập, chia, tách trường trung học phổ thông chuyên Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo 312 4 Nộp hồ sơ mức 4
10 25. Thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo 2003 4 Nộp hồ sơ mức 4
11 28. Sáp nhập, chia, tách trung tâm ngoại ngữ, tin học Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo 1586 4 Nộp hồ sơ mức 4
12 29. Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo 1492 4 Nộp hồ sơ mức 4
13 19. Thành lập trường trung học phổ thông chuyên công lập, cho phép thành lập trường trung học phổ thông chuyên tư thục Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo 1363 4 Nộp hồ sơ mức 4
14 20. Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo 766 4 Nộp hồ sơ mức 4
15 23. Giải thể trường trung học phổ thông chuyên Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo 402 4 Nộp hồ sơ mức 4
16 37. Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo 541 4 Nộp hồ sơ mức 4
17 35. Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo 508 4 Nộp hồ sơ mức 4
18 36. Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo 590 4 Nộp hồ sơ mức 4
19 30. Thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập công lập hoặc cho phép thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập tư thục Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo 450 4 Nộp hồ sơ mức 4
20 31. Cho phép trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo 416 4 Nộp hồ sơ mức 4