CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 69. Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin Sở Giáo dục và Đào tạo Lĩnh vực Thi, Tuyển sinh 330 4 Nộp hồ sơ mức 4
2 70. Xét tuyển sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú Sở Giáo dục và Đào tạo Lĩnh vực Thi, Tuyển sinh 1314 4 Nộp hồ sơ mức 4
3 74. Xét tuyển học sinh vào trường dự bị đại học Sở Giáo dục và Đào tạo Lĩnh vực Thi, Tuyển sinh 330 4 Nộp hồ sơ mức 4
4 75. Đăng ký xét tuyển học theo chế độ cử tuyển Sở Giáo dục và Đào tạo Lĩnh vực Thi, Tuyển sinh 318 4 Nộp hồ sơ mức 4
5 72. Đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông Sở Giáo dục và Đào tạo Lĩnh vực Thi, Tuyển sinh 1658 4 Nộp hồ sơ mức 4
6 73. Phúc khảo bài thi trung học phổ thông Sở Giáo dục và Đào tạo Lĩnh vực Thi, Tuyển sinh 846 4 Nộp hồ sơ mức 4
7 71. Xét đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông Sở Giáo dục và Đào tạo Lĩnh vực Thi, Tuyển sinh 982 4 Nộp hồ sơ mức 4