THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.005079.000.00.00.H10 - 13. Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc nội trú Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục Dân tộc 1444 Một phần Nộp hồ sơ
2 1.005076.000.00.00.H10 - 14. Giải thể trường phổ thông dân tộc nội trú Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục Dân tộc 802 Một phần Nộp hồ sơ
3 1.005084.000.00.00.H10 - 11. Thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục Dân tộc 769 Một phần Nộp hồ sơ
4 1.005081.000.00.00.H10 - 12. Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học phổ thông hoạt động giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục Dân tộc 959 Toàn trình Nộp hồ sơ