TIN MỚI:

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.002597.000.00.00.H10 - Đề nghị đánh giá, công nhận “Cộng đồng học tập” cấp huyện Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo hệ thống Quốc dân 1 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 2.002593.000.00.00.H10 - Đề nghị đánh giá, công nhận Đơn vị học tập cấp tỉnh Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo hệ thống Quốc dân 1 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 2.002594.000.00.00.H10 - Đề nghị đánh giá, công nhận “Đơn vị học tập” cấp huyện Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo hệ thống Quốc dân 1 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 1.002407.000.00.00.H10 - 51. Xét, cấp học bổng chính sách Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo hệ thống Quốc dân 715 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 1.005143.000.00.00.H10 - 50. Phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo hệ thống Quốc dân 750 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 1.001714.000.00.00.H10 - 52. Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo hệ thống Quốc dân 809 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 1.004435.000.00.00.H10 - 53. Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc Kinh Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo hệ thống Quốc dân 819 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 1.004436.000.00.00.H10 - 54. Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc thiều số Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo hệ thống Quốc dân 926 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 1.002982.000.00.00.H10 - 55. Hỗ trợ học tập đối với học sinh trung học phổ thông các dân tộc thiểu số rất ít người Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo hệ thống Quốc dân 1445 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 1.000729.000.00.00.H10 - 48. Xếp hạng trung tâm giáo dục thường xuyên Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo hệ thống Quốc dân 1750 Một phần Nộp hồ sơ
11 1.000288.000.00.00.H10 - 45. Công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo hệ thống Quốc dân 1585 Một phần Nộp hồ sơ
12 1.000280.000.00.00.H10 - 46. Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo hệ thống Quốc dân 1013 Một phần Nộp hồ sơ
13 1.009002.000.00.00.H10 - 44. Đăng ký hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt đối với sinh viên học các ngành đào tạo giáo viên tại các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng được phép đào tạo giáo viên Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo hệ thống Quốc dân 1410 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 1.000691.000.00.00.H10 - 47. Công nhận trường trung học đạt chuẩn Quốc gia Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo hệ thống Quốc dân 1225 Một phần Nộp hồ sơ
15 2.000011.000.00.00.H10 - 49. Công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo hệ thống Quốc dân 765 Một phần Nộp hồ sơ
16 1.005144.000.00.00.H10 - Đề nghị miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ tiền đóng học phí đối với người học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo hệ thống Quốc dân 978 Toàn trình Nộp hồ sơ