TIN MỚI:

CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.005067.000.00.00.H10 - 4. Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động trở lại Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục Trung học 849 Một phần Nộp hồ sơ
2 1.006389.000.00.00.H10 - 6. Giải thể trường trung học phổ thông Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục Trung học 721 Một phần Nộp hồ sơ
3 2.002480.000.00.00.H10 - 9. Tiếp nhận học sinh trung học phổ thông người nước ngoài Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục Trung học 347 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 1.001088.000.00.00.H10 - 10. Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục Trung học 749 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 1.006388.000.00.00.H10 - 2. Thành lập trường trung học phổ thông công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông tư thục Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục Trung học 1020 Một phần Nộp hồ sơ
6 1.005074.000.00.00.H10 - 3. Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục Trung học 1686 Một phần Nộp hồ sơ
7 1.005070.000.00.00.H10 - 5. Sáp nhập, chia, tách trường trung học phổ thông Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục Trung học 1796 Một phần Nộp hồ sơ
8 3.000181.000.00.00.H10 - 1. Tuyển sinh trung học phổ thông Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục Trung học 854 Một phần Nộp hồ sơ
9 2.002479.000.00.00.H10 - 8. Tiếp nhận học sinh trung học phổ thông Việt Nam về nước Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục Trung học 987 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 2.002478.000.00.00.H10 - 7. Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục Trung học 1437 Toàn trình Nộp hồ sơ