CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 16. Cho phép trung tâm giáo dục thường xuyên hoạt động giáo dục trở lại Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục Thường xuyên 589 4 Nộp hồ sơ mức 4
2 18. Giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục Thường xuyên 563 4 Nộp hồ sơ mức 4
3 15. Thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục Thường xuyên 979 4 Nộp hồ sơ mức 4
4 17. Sáp nhập, chia, tách trung tâm giáo dục thường xuyên Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục Thường xuyên 2237 4 Nộp hồ sơ mức 4