CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1. Cấp thẻ Căn cước công dân khi chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (thực hiện tại cấp tỉnh) Công an tỉnh Cấp, quản lý căn cước công dân (CAT) 607 3 Nộp hồ sơ mức 3
2 2. Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (thực hiện tại cấp tỉnh) Công an tỉnh Cấp, quản lý căn cước công dân (CAT) 338 3 Nộp hồ sơ mức 3
3 3. Đổi thẻ Căn cước công dân (thực hiện tại cấp tỉnh) Công an tỉnh Cấp, quản lý căn cước công dân (CAT) 295 3 Nộp hồ sơ mức 3
4 4. Cấp lại thẻ Căn cước công dân (thực hiện tại cấp tỉnh) Công an tỉnh Cấp, quản lý căn cước công dân (CAT) 276 3 Nộp hồ sơ mức 3