Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập SSO Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Sở Y tế Tư pháp 12 8244 Nộp hồ sơ mức 3
2 Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) Sở Y tế Tư pháp 1 9080
3 Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Sở Y tế Tư pháp 5 7212
4 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Sở Y tế Tư pháp 5 8108
5 Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Sở Y tế Tư pháp 5 7268
6 Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Sở Y tế Tư pháp 5 8584
7 Chứng thực chữ ký (bao gồm chứng thực chữ ký và chứng thực điểm chỉ) Sở Y tế Tư pháp 1 4266
8 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Sở Y tế Tư pháp 1 6110
9 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận Sở Y tế Tư pháp 1 5212
10 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Sở Y tế Tư pháp 1 5317
11 Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Sở Y tế Tư pháp 1 4375
12 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Sở Y tế Tư pháp 1 2089
13 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Sở Y tế Tư pháp 1 1877
14 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Sở Y tế Tư pháp 1 5716
15 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật Sở Y tế Tư pháp 1 2111
16 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản Sở Y tế Tư pháp 2 2169
17 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Sở Y tế Tư pháp 1 7980
18 chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Sở Y tế Tư pháp 2 1620
19 Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản Sở Y tế Tư pháp 2 544
20 Cấp bản sao từ sổ gốc Sở Y tế Tư pháp 1 5580