TIN MỚI:

CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.003055.000.00.00.H10 - Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm Sở Y tế Mỹ phẩm (Sở Y tế) 1024 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 1.003064.000.00.00.H10 - Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm Sở Y tế Mỹ phẩm (Sở Y tế) 678 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 1.003073.000.00.00.H10 - 3. Điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm Sở Y tế Mỹ phẩm (Sở Y tế) 708 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 1.002483.000.00.00.H10 - 4. Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm Sở Y tế Mỹ phẩm (Sở Y tế) 826 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 1.000990.000.00.00.H10 - 5. Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng Sở Y tế Mỹ phẩm (Sở Y tế) 992 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 1.000793.000.00.00.H10 - 6. Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm trong trường hợp hết hiệu lực tại Khoản 2 Điều 21 Thông tư số 09/2015/TT-BYT Sở Y tế Mỹ phẩm (Sở Y tế) 1071 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 1.000662.000.00.00.H10 - 7. Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm khi có thay đổi về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm và không thay đổi nội dung quảng cáo Sở Y tế Mỹ phẩm (Sở Y tế) 956 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 1.002600.000.00.00.H10 - 8. Cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm sản xuất trong nước. Sở Y tế Mỹ phẩm (Sở Y tế) 685 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 1.009566.000.00.00.H10 - Cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với mỹ phẩm sản xuất trong nước để xuất khẩu Sở Y tế Mỹ phẩm (Sở Y tế) 15 Toàn trình Nộp hồ sơ