THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.003397.000.00.00.H10 - 2. Hỗ trợ dự án liên kết (cấp tỉnh). Sở Nông nghiệp và PTNT Phát triển nông thôn 780 Toàn trình Nộp hồ sơ