Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1.1 (25 ngày) Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi được quy định tại khoản 1, 2, 10 Điều 1 Quyết định 01/VBHN-BNNNPTNT ngày 27/03/2015 thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh Sở Nông nghiệp và PTNT Thủy lợi 25 147
2 1.2 (15 ngày) Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi được quy định tại khoản 6,7,8 Điều 1 Quyết định 01/VBHN-BNNNPTNT ngày 27/03/2015 thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh Sở Nông nghiệp và PTNT Thủy lợi 15 194 Nộp hồ sơ mức 3
3 2.1 (15 ngày) Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh Sở Nông nghiệp và PTNT Thủy lợi 15 162
4 2.2 (ngày 25) GIA HẠN, ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG GIẤY PHÉP CHO CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG PHẠM VI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND TỈNH Sở Nông nghiệp và PTNT Thủy lợi 25 120
5 3. Cấp giấy phép cho việc Khai thác các hoạt động du lịch, thể thao có mục đích kinh doanh; hoạt động nghiên cứu khoa học làm ảnh hưởng đến vận hành, an toàn công trình và các hoạt động kinh doanh, dịch vụ trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh) Sở Nông nghiệp và PTNT Thủy lợi 18 107
6 4. Cấp giấy phép cho các hoạt động giao thông vận tải của xe cơ giới trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh Sở Nông nghiệp và PTNT Thủy lợi 7 141
7 5. Cấp giấy phép cho hoạt động nổ mìn và các hoạt động gây nổ không gây tác hại khác trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương Sở Nông nghiệp và PTNT Thủy lợi 15 113
8 6. Cấp giấy phép cho hoạt động trồng cây lâu năm thuộc loại rễ ăn sâu trên 1m trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi Sở Nông nghiệp và PTNT Thủy lợi 10 127
9 7. Cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương Sở Nông nghiệp và PTNT Thủy lợi 15 142
10 8. Gia hạn sử dụng, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương Sở Nông nghiệp và PTNT Thủy lợi 15 133
11 9.1 (nhóm B) Thẩm định Thiết kế cơ sở các dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi Sở Nông nghiệp và PTNT Thủy lợi 20 138
12 9.2 (nhóm C) Thẩm định Thiết kế cơ sở các dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi Sở Nông nghiệp và PTNT Thủy lợi 15 153
13 10. Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán các dự án lập báo cáo kinh tế kỹ thuật Sở Nông nghiệp và PTNT Thủy lợi 15 134
14 11.1 Thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật bản vẽ thi công và tổng dự toán (Nhóm II, III) Sở Nông nghiệp và PTNT Thủy lợi 30 131
15 11.2 Thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật bản vẽ thi công và tổng dự toán (Nhóm IV, V) Sở Nông nghiệp và PTNT Thủy lợi 20 113
16 12. Thẩm định và phê duyệt kết quả đấu thầu xây lắp và lắp đặt thiết bị Sở Nông nghiệp và PTNT Thủy lợi 15 179
17 13. Lựa chọn nhà thầu tư vấn: khảo sát phục vụ lập dự án đầu tư xây dựng; thiết kế kỹ thuật bản vẽ thi công; báo cáo KTKT; thiết kế KT-BVTC; tư vấn giám sát thi công xây dựng; tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ so dự thầu (Đối với gói thầu có giá trị dưới 500 triệu đồng).Theo hình thức chỉ định thầu rút gọn Sở Nông nghiệp và PTNT Thủy lợi 10 169