Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi: Xây dựng công trình mới; Lập bến, bãi tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư, phương tiện; Khoan, đào khảo sát địa chất, thăm dò, khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, khai thác nước dưới đất; Xây dựng công trình ngầm thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Sở Nông nghiệp và PTNT Thủy lợi 25 166 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
2 1. Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. Sở Nông nghiệp và PTNT Thủy lợi 30 12 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
3 2. Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép: Xây dựng công trình mới; Lập bến, bãi tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư, phương tiện; Khoan, đào khảo sát địa chất, thăm dò, khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, khai thác nước dưới đất; Xây dựng công trình ngầm thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Sở Nông nghiệp và PTNT Thủy lợi 15 180 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
4 2. Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. Sở Nông nghiệp và PTNT Thủy lợi 15 5 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
5 3. Cấp giấy phép hoạt động du lịch, thể thao, nghiên cứu khoa học, kinh doanh, dịch vụ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Sở Nông nghiệp và PTNT Thủy lợi 15 120 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
6 3. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. Sở Nông nghiệp và PTNT Thủy lợi 20 4 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
7 4. Cấp giấy phép hoạt động của phương tiện thủy nội địa, phương tiện cơ giới, trừ xe mô tô, xe gắn máy, phương tiện thủy nội địa thô sơ của UBND tỉnh Sở Nông nghiệp và PTNT Thủy lợi 5 155 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
8 4. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Sở Nông nghiệp và PTNT Thủy lợi 20 4 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
9 5. Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động: nuôi trồng thủy sản; Nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Sở Nông nghiệp và PTNT Thủy lợi 10 130 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
10 6. Cấp giấy phép cho các hoạt động trồng cây lâu năm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Sở Nông nghiệp và PTNT Thủy lợi 5 143 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
11 7. Cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi, trừ xả nước thải với quy mô nhỏ và không chứa chất độc hại, chất phóng xạ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Sở Nông nghiệp và PTNT Thủy lợi 30 159 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
12 8. Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi trừ xả nước thải với quy mô nhỏ và không chứa chất độc hại, chất phóng xạ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Sở Nông nghiệp và PTNT Thủy lợi 15 154 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
13 8.Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động: du lịch, thể thao, nghiên cứu khoa học, kinh doanh, dịch vụ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Sở Nông nghiệp và PTNT Thủy lợi 10 138 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
14 9.1 (TKCS nhóm B) Thẩm định Thiết kế cơ sở các dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi Sở Nông nghiệp và PTNT Thủy lợi 20 153 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
15 9.2 (TKCS nhóm C) Thẩm định Thiết kế cơ sở các dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi Sở Nông nghiệp và PTNT Thủy lợi 15 170 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
16 9.4 (Thẩm định dự án nhóm C) Thẩm định dự án (Báo cáo nghiên cứu khả thi), thẩm định thiết thiết kế cơ sở công trình thủy lợi, nông nghiệp và phát triển nông thôn Sở Nông nghiệp và PTNT Thủy lợi 20 5 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
17 9.3.(Thẩm định dự án nhóm B) Thẩm định dự án (Báo cáo nghiên cứu khả thi), thẩm định thiết thiết kế cơ sở công trình thủy lợi, nông nghiệp và phát triển nông thôn. Sở Nông nghiệp và PTNT Thủy lợi 30 4 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
18 09. Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép: Trồng cây lâu năm; Hoạt động của phương tiện thủy nội địa, phương tiện cơ giới, trừ xe mô tô, xe gắn máy, phương tiện thủy nội địa thô sơ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh. Sở Nông nghiệp và PTNT Thủy lợi 5 5 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
19 10. Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán các dự án lập báo cáo kinh tế kỹ thuật Sở Nông nghiệp và PTNT Thủy lợi 20 152 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
20 10. Cấp giấy phép nuôi trồng thủy sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Sở Nông nghiệp và PTNT Thủy lợi 10 208 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4