TIN MỚI:

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.008504.000.00.00.H10 - 10. Đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác thay đổi thông tin về địa chỉ trụ sở dẫn đến làm thay đổi cơ quan thuế quản lý – Cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đi Cục thuế Bình Phước Đăng ký thuế 1519 Một phần
2 1.005434.000.00.00.H10 - 3.Đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế Cục thuế Bình Phước Hóa đơn 416 Một phần
3 1.008565.000.00.00.H10 - 4.Hoàn các loại thuế, phí khác Cục thuế Bình Phước Hoàn thuế 397 Một phần
4 1.008683.000.00.00.H10 - 16. Đăng ký thuế đối với trường hợp chuyển đổi mô hình hoạt động của tổ chức kinh tế và tổ chức khác (Chuyển đơn vị trực thuộc thành đơn vị độc lập hoặc ngược lại) – Đối với đơn vị trước chuyển đổi Cục thuế Bình Phước Đăng ký thuế 399 Một phần
5 1.008683.000.00.00.H10 - 17. Đăng ký thuế đối với trường hợp chuyển đổi mô hình hoạt động của tổ chức kinh tế và tổ chức khác (Chuyển đơn vị trực thuộc thành đơn vị độc lập hoặc ngược lại) – Đối với đơn vị sau chuyển đổi Cục thuế Bình Phước Đăng ký thuế 414 Một phần
6 1.008683.000.00.00.H10 - 18. Đăng ký thuế đối với trường hợp chuyển đổi mô hình hoạt động của tổ chức kinh tế và tổ chức khác (chuyển đơn vị độc lập thành đơn vị trực thuộc của một đơn vị chủ quản khác) – Đối với đơn vị trước chuyển đổi Cục thuế Bình Phước Đăng ký thuế 403 Một phần
7 1.008683.000.00.00.H10 - 19.Đăng ký thuế đối với trường hợp chuyển đổi mô hình hoạt động của tổ chức kinh tế và tổ chức khác (chuyển đơn vị độc lập thành đơn vị trực thuộc của một đơn vị chủ quản khác) – Đối với đơn vị sau chuyển đổi Cục thuế Bình Phước Đăng ký thuế 390 Một phần
8 1.008568.000.00.00.H10 - 2. Miễn, giảm thu tiền sử dụng đất Cục thuế Bình Phước Miễn giảm (Thuế đất đai) 489 Một phần
9 1.008507.000.00.00.H10 - 11. Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với tổ chức kinh tế, tổ chức khác – Trừ đơn vị trực thuộc. Cục thuế Bình Phước Đăng ký thuế 499 Một phần
10 1.008508.000.00.00.H10 - 12. Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với tổ chức kinh tế, tổ chức khác – Đối với đơn vị trực thuộc. Cục thuế Bình Phước Đăng ký thuế 1669 Một phần
11 1.008683.000.00.00.H10 - 13. Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức lại hoạt động của tổ chức kinh tế - Trường hợp chia tổ chức kinh tế đối với tổ chức kinh tế bị chia/ bị sáp nhập/bị hợp nhất. Cục thuế Bình Phước Đăng ký thuế 795 Một phần
12 1.008683.000.00.00.H10 - 14. Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức lại hoạt động của tổ chức kinh tế - Trường hợp chia tổ chức kinh tế đối với tổ chức kinh tế mới được chia/được tách/hợp nhất Cục thuế Bình Phước Đăng ký thuế 1391 Một phần
13 1.008683.000.00.00.H10 - 15. Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức lại hoạt động của tổ chức kinh tế - Trường hợp tách tổ chức kinh tế đối với tổ chức kinh tế bị tách/nhận sáp nhập Cục thuế Bình Phước Đăng ký thuế 1285 Một phần
14 1.008683.000.00.00.H10 - 20.Đăng ký thuế đối với trường hợp chuyển đổi mô hình hoạt động của tổ chức kinh tế và tổ chức khác (Chuyển đơn vị trực thuộc của một đơn vị chủ quản thành đơn vị trực thuộc của một đơn vị chủ quản khác) – Đối với đơn vị trước chuyển đổi Cục thuế Bình Phước Đăng ký thuế 398 Một phần
15 1.008683.000.00.00.H10 - 21.Đăng ký thuế đối với trường hợp chuyển đổi mô hình hoạt động của tổ chức kinh tế và tổ chức khác (Chuyển đơn vị trực thuộc của một đơn vị chủ quản thành đơn vị trực thuộc của một đơn vị chủ quản khác) – Đối với đơn vị sau chuyển đổi. Cục thuế Bình Phước Đăng ký thuế 381 Một phần
16 1.005434.000.00.00.H10 - 2. Mua hóa đơn do cơ quan thuế đặt in Cục thuế Bình Phước Hóa đơn 527 Một phần
17 1.005434.000.00.00.H10 - 1. Đề nghị sử dụng hóa đơn tự in, đặt in Cục thuế Bình Phước Hóa đơn 587 Một phần
18 1.008523.000.00.00.H10 - 1. Chuyển đổi áp dụng các phương pháp tính thuế giá trị gia tăng Cục thuế Bình Phước Khai thuế 1457 Một phần
19 1.008493.000.00.00.H10 - 1. Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài đăng ký nộp thuế trực tiếp với cơ quan thuế. Cục thuế Bình Phước Đăng ký thuế 1357 Một phần
20 1.006675.000.00.00.H10 - 2. Đăng ký thuế lần đầu đối với NNT là tổ chức kinh tế, tổ chức khác có hoạt động SXKD không thành lập theo Luật Doanh nghiệp (trừ các đơn vị trực thuộc). Cục thuế Bình Phước Đăng ký thuế 829 Một phần