TIN MỚI:

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.005434.000.00.00.H10 - 3.Đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế Cục thuế Bình Phước Hóa đơn 416 Một phần
2 1.005434.000.00.00.H10 - 2. Mua hóa đơn do cơ quan thuế đặt in Cục thuế Bình Phước Hóa đơn 527 Một phần
3 1.005434.000.00.00.H10 - 1. Đề nghị sử dụng hóa đơn tự in, đặt in Cục thuế Bình Phước Hóa đơn 587 Một phần