Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh đối với khen thưởng tổng kết công tác năm Sở Nội Vụ Thi đua, khen thưởng 15 48 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
2 2. Thủ tục Tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh Sở Nội Vụ Thi đua, khen thưởng 15 30 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
3 3. Tặng thưởng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh Sở Nội Vụ Thi đua, khen thưởng 15 47 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
4 4. Tặng thưởng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc (khen tổng kết năm) Sở Nội Vụ Thi đua, khen thưởng 15 21 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
5 5. Tặng thưởng Cờ Thi đua của UBND tỉnh, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh (Khen thưởng theo đợt hoặc chuyên đề) Sở Nội Vụ Thi đua, khen thưởng 15 27 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
6 6. Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh thành tích đột xuất Sở Nội Vụ Thi đua, khen thưởng 15 43 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
7 7. Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh thành tích đối ngoại Sở Nội Vụ Thi đua, khen thưởng 15 22 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
8 1. Đăng ký hoạt động tôn giáo cho tổ chức có phạm vi hoạt động chủ yếu ở một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Sở Nội Vụ Tôn Giáo 30 33
9 2. Công nhận tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động chủ yếu trong một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Sở Nội Vụ Tôn Giáo 30 29
10 3. Thành lập tổ chức tôn giáo cơ sở đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 17 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo Sở Nội Vụ Tôn Giáo 20 25
11 4. Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo cơ sở đối với trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 17 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo Sở Nội Vụ Tôn Giáo 20 34
12 5. Đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố trong một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Sở Nội Vụ Tôn Giáo 20 20
13 6. Đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố trong một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Sở Nội Vụ Tôn Giáo 20 22
14 7. Chấp thuận việc mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo Sở Nội Vụ Tôn Giáo 15 28
15 8.Đăng ký người được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cứ, suy cử theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP Sở Nội Vụ Tôn Giáo 10 24
16 9. Thông báo cách chức, bãi nhiệm chức sắc trong tôn giáo thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 19 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP Sở Nội Vụ Tôn Giáo Trong ngày 21
17 10. Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành vi phạm pháp luật về tôn giáo Sở Nội Vụ Tôn Giáo 20 26
18 11. Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ ngoài huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc ngoài tỉnh Sở Nội Vụ Tôn Giáo 15 31 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
19 12. Chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo không thuộc quy định tại Điều 29 Nghị định số 92/2012/NĐ- CP Sở Nội Vụ Tôn Giáo 10 24
20 13. Đăng ký hiến chương, điều lệ sửa đổi của tổ chức tôn giáo quy định tại Điều 28, Điều 29 Nghị định 92/2012/NĐ- CP Sở Nội Vụ Tôn Giáo 7 20