CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1. Thi tuyển công chức. Sở Nội vụ Công chức, viên chức 2315 4 Nộp hồ sơ mức 4
2 7. Thi nâng ngạch công chức. Sở Nội vụ Công chức, viên chức 1034 4 Nộp hồ sơ mức 4
3 8. Thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức. Sở Nội vụ Công chức, viên chức 507 4 Nộp hồ sơ mức 4
4 2.Thi tuyển viên chức Sở Nội vụ Công chức, viên chức 167 4 Nộp hồ sơ mức 4
5 9. Thủ tục hành chính về thẩm định đề án vị trí việc làm (viên chức) Sở Nội vụ Công chức, viên chức 193 4 Nộp hồ sơ mức 4
6 13. Thẩm định đề án vị trí việc làm (công chức) Sở Nội vụ Công chức, viên chức 171 4 Nộp hồ sơ mức 4
7 14. Thủ tục hành chính về thẩm định đề án vị trí việc làm, điều chỉnh vị trí việc làm thuộc thẩm quyền quyết định của người đứng đầu Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Sở Nội vụ Công chức, viên chức 172 4 Nộp hồ sơ mức 4
8 11. Thủ tục hành chính về thẩm định số lượng người làm việc (viên chức) Sở Nội vụ Công chức, viên chức 152 4 Nộp hồ sơ mức 4
9 12. Thẩm định điều chỉnh số lượng người làm việc thuộc thẩm quyền quyết định của bộ, ngành, địa phương Sở Nội vụ Công chức, viên chức 171 4 Nộp hồ sơ mức 4