Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập SSO Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 10. Hồ sơ bổ nhiệm ngạch công chức, viên chức Sở Nội vụ Tổ chức cán bộ 7 529 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
2 1. Thi tuyển công chức. Sở Nội vụ Tổ chức cán bộ 1 358 Nộp hồ sơ mức 3
3 11.1 Nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức (Thẩm quyền thuộc Giám đốc Sở Nội vụ) Sở Nội vụ Tổ chức cán bộ 7 261 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
4 2. Thi nâng ngạch công chức. Sở Nội vụ Tổ chức cán bộ 1 151 Nộp hồ sơ mức 3
5 12. Tiếp nhận và điều động cán bộ, công chức, viên chức Sở Nội vụ Tổ chức cán bộ 10 704 Nộp hồ sơ mức 3
6 3. Xếp ngạch, bậc lương đối với trường hợp đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc khi được tuyển dụng. Sở Nội vụ Tổ chức cán bộ 10 87 Nộp hồ sơ mức 3
7 4. Thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức. Sở Nội vụ Tổ chức cán bộ 1 80 Nộp hồ sơ mức 3
8 5. Thi tuyển viên chức Sở Nội vụ Tổ chức cán bộ 1 77 Nộp hồ sơ mức 3
9 13. Mở lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Sở Nội vụ Tổ chức cán bộ 10 317 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
10 6. Xét tuyển viên chức. Sở Nội vụ Tổ chức cán bộ 20 69 Nộp hồ sơ mức 3
11 14. Cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng Sở Nội vụ Tổ chức cán bộ 10 254 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
12 7. Xét tuyển đặc cách viên chức. Sở Nội vụ Tổ chức cán bộ 20 81 Nộp hồ sơ mức 3
13 8.Tiếp nhận các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức. Sở Nội vụ Tổ chức cán bộ 30 201 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
14 15. Ban hành quyết định kỷ luật buộc thôi việc công chức Sở Nội vụ Tổ chức cán bộ 9 195 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
15 9. Xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên Sở Nội vụ Tổ chức cán bộ 15 207 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
16 16. Thỏa thuận bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức. Sở Nội vụ Tổ chức cán bộ 12 114 Nộp hồ sơ mức 3
17 17. Bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện ban thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Sở Nội vụ Tổ chức cán bộ 7 144 Nộp hồ sơ mức 3
18 18. Nâng bậc lương hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện ban thường vụ tỉnh ủy quản lý. Sở Nội vụ Tổ chức cán bộ 7 112 Nộp hồ sơ mức 3