CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 4. Cấp bản sao, chứng thực tài liệu lưu trữ (diện sử dụng rộng rãi) Sở Nội vụ Văn thư, lưu trữ 391 4 Nộp hồ sơ mức 4
2 5. Cấp bản sao, chứng thực tài liệu lưu trữ (diện sử dụng hạn chế) Sở Nội vụ Văn thư, lưu trữ 317 4 Nộp hồ sơ mức 4
3 1. Cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề lưu trữ Sở Nội vụ Văn thư, lưu trữ 812 4 Nộp hồ sơ mức 4