THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.003858.000.00.00.H10 - 2. Xin phép đặt văn phòng đại diện của hội có phạm vi hoạt động trong cả nước hoặc liên tỉnh Sở Nội vụ Công tác Hội 638 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 1.003960.000.00.00.H10 - 3. Phê duyệt Điều lệ Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện Sở Nội vụ Công tác Hội 739 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 2.001481.000.00.00.H10 - 4. Thành Lập Hội Sở Nội vụ Công tác Hội 656 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 2.001678.000.00.00.H10 - 5. Cho phép đổi tên Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện Sở Nội vụ Công tác Hội 540 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 2.001688.000.00.00.H10 - 6. Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện Sở Nội vụ Công tác Hội 944 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 1.003900.000.00.00.H10 - 7. Báo cáo tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, Đại hội bất thường của Hội Sở Nội vụ Công tác Hội 679 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 1.003918.000.00.00.H10 - 8. Tự giải thể đối với Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện Sở Nội vụ Công tác Hội 1260 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 1.003920.000.00.00.H10 - 9. Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ có phạm vi hoạt động trong tỉnh Sở Nội vụ Công tác Hội 765 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 1.003621.000.00.00.H10 - 10. Thay đổi giấy phép thành lập hoặc công nhận điều lệ quỹ có phạm vi hoạt động trong tỉnh Sở Nội vụ Công tác Hội 558 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 1.003822.000.00.00.H10 - 11. Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ có phạm vi hoạt động trong tỉnh. Sở Nội vụ Công tác Hội 577 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 2.001590.000.00.00.H10 - 12. Công nhận Quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Sở Nội vụ Công tác Hội 908 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 2.001567.000.00.00.H10 - 13. Công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Sở Nội vụ Công tác Hội 883 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 1.003879.000.00.00.H10 - 14. Đổi tên quỹ có phạm vi hoạt động trong tỉnh Sở Nội vụ Công tác Hội 579 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 1.003866.000.00.00.H10 - 15. Tự giải thể đối với quỹ có phạm vi hoạt động trong tỉnh Sở Nội vụ Công tác Hội 542 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 1.003916.000.00.00.H10 - 16. Cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ Quỹ Sở Nội vụ Công tác Hội 550 Toàn trình Nộp hồ sơ
16 1.003950.000.00.00.H10 - 17. Cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động Sở Nội vụ Công tác Hội 596 Toàn trình Nộp hồ sơ
17 1.003503.000.00.00.H10 - 1. Công nhận ban vận động thành lập Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh Sở Nội vụ Công tác Hội 898 Toàn trình Nộp hồ sơ