Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập SSO Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Công nhận ban vận động thành lập Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh Sở Nội vụ Hội, Tổ chức phi chính phủ 28 271 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
2 2. Cho phép đặt văn phòng đại diện của Hội có phạm vi hoạt động trong cả nước hoặc liên tỉnh Sở Nội vụ Hội, Tổ chức phi chính phủ 15 196
3 3. Phê duyệt Điều lệ Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện Sở Nội vụ Hội, Tổ chức phi chính phủ 28 178 Nộp hồ sơ mức 3
4 4. Cho phép thành lập Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện Sở Nội vụ Hội, Tổ chức phi chính phủ 28 175 Nộp hồ sơ mức 3
5 5. Cho phép đổi tên Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện Sở Nội vụ Hội, Tổ chức phi chính phủ 24 146
6 6. Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện Sở Nội vụ Hội, Tổ chức phi chính phủ 28 188 Nộp hồ sơ mức 3
7 7. Báo cáo tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, Đại hội bất thường của Hội Sở Nội vụ Hội, Tổ chức phi chính phủ 24 175 Nộp hồ sơ mức 3
8 8. Tự giải thể đối với Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện Sở Nội vụ Hội, Tổ chức phi chính phủ 25 712 Nộp hồ sơ mức 3
9 9. Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ có phạm vi hoạt động trong tỉnh Sở Nội vụ Hội, Tổ chức phi chính phủ 28 178 Nộp hồ sơ mức 3
10 10. Thay đổi giấy phép thành lập hoặc công nhận điều lệ quỹ có phạm vi hoạt động trong tỉnh Sở Nội vụ Hội, Tổ chức phi chính phủ 26 136 Nộp hồ sơ mức 3
11 11. Cho phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ có phạm vi hoạt động trong tỉnh Sở Nội vụ Hội, Tổ chức phi chính phủ 35 151 Nộp hồ sơ mức 3
12 12. Công nhận Quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Sở Nội vụ Hội, Tổ chức phi chính phủ 26 503 Nộp hồ sơ mức 3
13 13. Công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Sở Nội vụ Hội, Tổ chức phi chính phủ 15 476 Nộp hồ sơ mức 3
14 14. Đổi tên quỹ có phạm vi hoạt động trong tỉnh Sở Nội vụ Hội, Tổ chức phi chính phủ 15 142 Nộp hồ sơ mức 3
15 15. Tự giải thể đối với quỹ có phạm vi hoạt động trong tỉnh Sở Nội vụ Hội, Tổ chức phi chính phủ 15 139 Nộp hồ sơ mức 3
16 16. Cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ Quỹ Sở Nội vụ Hội, Tổ chức phi chính phủ 15 155 Nộp hồ sơ mức 3
17 17. Cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động Sở Nội vụ Hội, Tổ chức phi chính phủ 20 143 Nộp hồ sơ mức 3