Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Công nhận ban vận động thành lập Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh Sở Nội Vụ Hội, Tổ chức phi chính phủ 20 89 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
2 2. Cho phép đặt văn phòng đại diện của Hội có phạm vi hoạt động trong cả nước hoặc liên tỉnh Sở Nội Vụ Hội, Tổ chức phi chính phủ 15 86
3 3. Phê duyệt Điều lệ Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện Sở Nội Vụ Hội, Tổ chức phi chính phủ 30 64
4 4. Cho phép thành lập Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện Sở Nội Vụ Hội, Tổ chức phi chính phủ 20 57
5 5. Cho phép đổi tên Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện Sở Nội Vụ Hội, Tổ chức phi chính phủ 20 58
6 6. Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện Sở Nội Vụ Hội, Tổ chức phi chính phủ 20 86
7 7. Báo cáo tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, Đại hội bất thường của Hội Sở Nội Vụ Hội, Tổ chức phi chính phủ 25 63
8 8. Tự giải thể đối với Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện Sở Nội Vụ Hội, Tổ chức phi chính phủ 20 60
9 9. Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ có phạm vi hoạt động trong tỉnh Sở Nội Vụ Hội, Tổ chức phi chính phủ 30 56
10 10. Thay đổi giấy phép thành lập hoặc công nhận điều lệ quỹ có phạm vi hoạt động trong tỉnh Sở Nội Vụ Hội, Tổ chức phi chính phủ 30 55
11 11. Cho phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ có phạm vi hoạt động trong tỉnh Sở Nội Vụ Hội, Tổ chức phi chính phủ 30 52
12 12. Công nhận Quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Sở Nội Vụ Hội, Tổ chức phi chính phủ 30 53
13 13. Công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Sở Nội Vụ Hội, Tổ chức phi chính phủ 15 56
14 14. Đổi tên quỹ có phạm vi hoạt động trong tỉnh Sở Nội Vụ Hội, Tổ chức phi chính phủ 15 53
15 15. Tự giải thể đối với quỹ có phạm vi hoạt động trong tỉnh Sở Nội Vụ Hội, Tổ chức phi chính phủ 15 55
16 16. Cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ Quỹ Sở Nội Vụ Hội, Tổ chức phi chính phủ 15 55
17 17. Cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động Sở Nội Vụ Hội, Tổ chức phi chính phủ 15 57