Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Công nhận ban vận động thành lập Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh Sở Nội Vụ Hội, Tổ chức phi chính phủ 20 123 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
2 2. Cho phép đặt văn phòng đại diện của Hội có phạm vi hoạt động trong cả nước hoặc liên tỉnh Sở Nội Vụ Hội, Tổ chức phi chính phủ 15 103
3 3. Phê duyệt Điều lệ Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện Sở Nội Vụ Hội, Tổ chức phi chính phủ 30 83 Nộp hồ sơ mức 3
4 4. Cho phép thành lập Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện Sở Nội Vụ Hội, Tổ chức phi chính phủ 20 74 Nộp hồ sơ mức 3
5 5. Cho phép đổi tên Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện Sở Nội Vụ Hội, Tổ chức phi chính phủ 20 69
6 6. Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện Sở Nội Vụ Hội, Tổ chức phi chính phủ 20 107
7 7. Báo cáo tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, Đại hội bất thường của Hội Sở Nội Vụ Hội, Tổ chức phi chính phủ 25 78 Nộp hồ sơ mức 3
8 8. Tự giải thể đối với Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện Sở Nội Vụ Hội, Tổ chức phi chính phủ 20 69
9 9. Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ có phạm vi hoạt động trong tỉnh Sở Nội Vụ Hội, Tổ chức phi chính phủ 30 72 Nộp hồ sơ mức 3
10 10. Thay đổi giấy phép thành lập hoặc công nhận điều lệ quỹ có phạm vi hoạt động trong tỉnh Sở Nội Vụ Hội, Tổ chức phi chính phủ 30 67
11 11. Cho phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ có phạm vi hoạt động trong tỉnh Sở Nội Vụ Hội, Tổ chức phi chính phủ 30 71 Nộp hồ sơ mức 3
12 12. Công nhận Quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Sở Nội Vụ Hội, Tổ chức phi chính phủ 30 67 Nộp hồ sơ mức 3
13 13. Công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Sở Nội Vụ Hội, Tổ chức phi chính phủ 15 74
14 14. Đổi tên quỹ có phạm vi hoạt động trong tỉnh Sở Nội Vụ Hội, Tổ chức phi chính phủ 15 64 Nộp hồ sơ mức 3
15 15. Tự giải thể đối với quỹ có phạm vi hoạt động trong tỉnh Sở Nội Vụ Hội, Tổ chức phi chính phủ 15 68
16 16. Cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ Quỹ Sở Nội Vụ Hội, Tổ chức phi chính phủ 15 72
17 17. Cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động Sở Nội Vụ Hội, Tổ chức phi chính phủ 15 63