CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2. Xin phép đặt văn phòng đại diện của hội có phạm vi hoạt động trong cả nước hoặc liên tỉnh Sở Nội vụ Công tác Hội 552 4 Nộp hồ sơ mức 4
2 3. Phê duyệt Điều lệ Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện Sở Nội vụ Công tác Hội 522 4 Nộp hồ sơ mức 4
3 4. Thành Lập Hội Sở Nội vụ Công tác Hội 497 4 Nộp hồ sơ mức 4
4 5. Cho phép đổi tên Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện Sở Nội vụ Công tác Hội 461 4 Nộp hồ sơ mức 4
5 6. Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện Sở Nội vụ Công tác Hội 670 4 Nộp hồ sơ mức 4
6 7. Báo cáo tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, Đại hội bất thường của Hội Sở Nội vụ Công tác Hội 567 4 Nộp hồ sơ mức 4
7 8. Tự giải thể đối với Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện Sở Nội vụ Công tác Hội 1050 4 Nộp hồ sơ mức 4
8 9. Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ có phạm vi hoạt động trong tỉnh Sở Nội vụ Công tác Hội 505 4 Nộp hồ sơ mức 4
9 10. Thay đổi giấy phép thành lập hoặc công nhận điều lệ quỹ có phạm vi hoạt động trong tỉnh Sở Nội vụ Công tác Hội 451 4 Nộp hồ sơ mức 4
10 11. Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ có phạm vi hoạt động trong tỉnh. Sở Nội vụ Công tác Hội 486 4 Nộp hồ sơ mức 4
11 12. Công nhận Quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Sở Nội vụ Công tác Hội 820 4 Nộp hồ sơ mức 4
12 13. Công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Sở Nội vụ Công tác Hội 796 4 Nộp hồ sơ mức 4
13 14. Đổi tên quỹ có phạm vi hoạt động trong tỉnh Sở Nội vụ Công tác Hội 473 4 Nộp hồ sơ mức 4
14 15. Tự giải thể đối với quỹ có phạm vi hoạt động trong tỉnh Sở Nội vụ Công tác Hội 460 4 Nộp hồ sơ mức 4
15 16. Cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ Quỹ Sở Nội vụ Công tác Hội 468 4 Nộp hồ sơ mức 4
16 17. Cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động Sở Nội vụ Công tác Hội 468 4 Nộp hồ sơ mức 4
17 1. Công nhận ban vận động thành lập Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh Sở Nội vụ Công tác Hội 753 4 Nộp hồ sơ mức 4