TIN MỚI:

CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.001717.000.00.00.H10 - 1. Thành lập tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh Sở Nội vụ Công tác thanh niên 633 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 1.003999.000.00.00.H10 - 2. Giải thể tổ chức thanh niên xung phong cấp tỉnh Sở Nội vụ Công tác thanh niên 623 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 2.001683.000.00.00.H10 - 3. Xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong ở cấp tỉnh Sở Nội vụ Công tác thanh niên 601 Toàn trình Nộp hồ sơ