Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 3.1.QLXD Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh.(nhóm B) Sở Xây dựng Quản lý xây dựng 35 240
2 3.2.QLXD Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh.(nhóm C) Sở Xây dựng Quản lý xây dựng 25 2976
3 3.1.b.HT. Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh.(nhóm B) Sở Xây dựng Quản lý xây dựng 35 2778
4 3.2.b.HT.Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh.(nhóm C) Sở Xây dựng Quản lý xây dựng 25 2965
5 1.1.chicuc Thẩmđịnh dự án/dự án điều chỉnh (nhóm B) Sở Xây dựng Quản lý xây dựng 35 110
6 3.2.Chicuc.(Không qua UBND) Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh.(nhóm C) Sở Xây dựng Quản lý xây dựng 20 96
7 3.2.Chicuc. Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh.(nhóm C) Sở Xây dựng Quản lý xây dựng 25 104
8 3.2.b.HT.( Không qua UBND).Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh.(nhóm C) Sở Xây dựng Quản lý xây dựng 20 2421
9 3.2.QLXD.( Không qua UBND).Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh.(nhóm C) Sở Xây dựng Quản lý xây dựng 20 2602
10 1. Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với: tổ chức khảo sát xây dựng; tổ chức lập quy hoạch xây dựng; tổ chức thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng; tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng; tổ chức thi công xây dựng công trình; tổ chức giám sát thi công xây dựng Sở Xây dựng Quản lý xây dựng 20 12
11 3.1.b.HT.(Không qua UBND) Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh.(nhóm B) Sở Xây dựng Quản lý xây dựng 30 0
12 3.1.QLXD.(Không qua UBND) Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh.(nhóm B) Sở Xây dựng Quản lý xây dựng 30 0
13 2. Đăng tải/thay đổi, bổ sung thông tin năng lực của tổ chức (chỉ áp dụng cho tổ chức không thuộc đối tượng cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng). Sở Xây dựng Quản lý xây dựng 15 3 Nộp hồ sơ mức 3
14 3. Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh Sở Xây dựng Quản lý xây dựng 0 2
15 3.1.chicuc (Không qua UBND) Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh (nhóm B) Sở Xây dựng Quản lý xây dựng 30 0
16 4.QLXD Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước).== Sở Xây dựng Quản lý xây dựng 25 218
17 4.b.HT. Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước).== Sở Xây dựng Quản lý xây dựng 25 2292
18 4.d.ChiCuc. Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước). Sở Xây dựng Quản lý xây dựng 25 2082
19 4.QLXD( Không qua UBND).Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước).== Sở Xây dựng Quản lý xây dựng 20 2929
20 4.d.ChiCuc.( Không qua UBND). Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước).== Sở Xây dựng Quản lý xây dựng 20 2629