THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.009788.000.00.00.H10 - 5. Cho ý kiến về kết quả đánh giá an toàn công trình đối với công trình xây dựng nằm trên địa bàn tỉnh Sở Xây dựng Quản lý chất lượng công trình xây dựng 658 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 1.009791.000.00.00.H10 - 6. Cho ý kiến về việc kéo dài thời hạn sử dụng của công trình hết thời hạn sử dụng theo thiết kế nhưng có nhu cầu sử dụng tiếp (trừ trường hợp nhà ở riêng lẻ) Sở Xây dựng Quản lý chất lượng công trình xây dựng 663 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 1.011675.000.00.00.H10 - Thủ tục miễn nhiệm, thu hồi thẻ giám định viên tư pháp xây dựng ở địa phương Sở Xây dựng Quản lý chất lượng công trình xây dựng 45 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 1.009794.000.00.00.H10 - 1. Thủ tục Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình (đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, trừ các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng và cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành) Sở Xây dựng Quản lý chất lượng công trình xây dựng 1808 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 2.001116.000.00.00.H10 - 2. Bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp xây dựng ở địa phương Sở Xây dựng Quản lý chất lượng công trình xây dựng 852 Toàn trình Nộp hồ sơ