Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 (In GCN) Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất TT Tân Phú Tài nguyên & Môi trường 33 3206
2 Cấp bản sao từ sổ gốc TT Tân Phú Chứng thực 1 23565
3 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận TT Tân Phú Chứng thực 1 22776
4 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) TT Tân Phú Chứng thực 1 24553
5 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch TT Tân Phú Chứng thực 1 8203
6 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch TT Tân Phú Chứng thực 1 8248
7 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở. TT Tân Phú Chứng thực 1 8164 Nộp hồ sơ mức 3
8 Chứng thực di chúc TT Tân Phú Chứng thực 1 16912 Nộp hồ sơ mức 3
9 Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản TT Tân Phú Chứng thực 1 20446 Nộp hồ sơ mức 3
10 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở TT Tân Phú Chứng thực 1 50089 Nộp hồ sơ mức 3
11 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở TT Tân Phú Chứng thực 1 20437 Nộp hồ sơ mức 3
12 Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ. TT Tân Phú Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 1 11487
13 Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi. TT Tân Phú Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 1 15233
14 Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. TT Tân Phú Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 4 14842
15 3.Hỗ trợ hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh do đại dịch COVID-19 TT Tân Phú Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 12 768 Nộp hồ sơ mức 3
16 Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em. TT Tân Phú Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 10 6858
17 4. Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc do đại dịch COVID-19 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp TT Tân Phú Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 5 745 Nộp hồ sơ mức 3
18 Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em. TT Tân Phú Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 10 6953
19 5. Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do đại dịch COVID-19 TT Tân Phú Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 12 756 Nộp hồ sơ mức 3
20 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật. TT Tân Phú Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 15 16366