THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.004772.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Xã Tân Lợi Hộ tịch (X) 41909 Một phần Nộp hồ sơ
2 1.000689.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con Xã Tân Lợi Hộ tịch (X) 61869 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 1.004964.000.00.00.H10 - 15. Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm-pu-chia Xã Tân Lợi Lao động - TBXH (X) 45916 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 1.010818.000.00.00.H10 - 9. Công nhận và giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày Xã Tân Lợi Lao động - TBXH (X) 42113 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 1.010815.000.00.00.H10 - 22. Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động cách mạng Xã Tân Lợi Lao động - TBXH (X) 40667 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 1.010941.000.00.00.H10 - 42. Đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện Xã Tân Lợi Lao động - TBXH (X) 49062 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 1.000132.000.00.00.H10 - 41. Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình Xã Tân Lợi Lao động - TBXH (X) 46509 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 1.003554.000.00.00.H10 - Hòa giải tranh chấp đất đai Xã Tân Lợi Đất đai (X) 35534 Một phần
9 1.002335.000.00.00.H10 - Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu. Xã Tân Lợi Đất đai (X) 25704 Một phần
10 2.000913.000.00.00.H10 - Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Xã Tân Lợi Chứng thực 36406 Một phần
11 2.000927.000.00.00.H10 - Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Xã Tân Lợi Chứng thực 36436 Một phần
12 2.001035.000.00.00.H10 - Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở. Xã Tân Lợi Chứng thực 35783 Một phần
13 1.004946.000.00.00.H10 - 43. Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em Xã Tân Lợi Lao động - TBXH (X) 39955 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 2.000286.000.00.00.H10 - 20. Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh. Xã Tân Lợi Lao động - TBXH (X) 38496 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 1.004941.000.00.00.H10 - 32. Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em. Xã Tân Lợi Lao động - TBXH (X) 41718 Một phần Nộp hồ sơ
16 2.001944.000.00.00.H10 - 33. Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em Xã Tân Lợi Lao động - TBXH (X) 43108 Một phần Nộp hồ sơ
17 2.001263.000.00.00.H10 - Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước. Xã Tân Lợi Hộ tịch (X) 34704 Toàn trình Nộp hồ sơ
18 2.002327 - 47.1 Trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ Quốc tế - Trường hợp chưa có giấy chứng tử Xã Tân Lợi Lao động - TBXH (X) 34531 Toàn trình Nộp hồ sơ
19 2.002325 - 45.1 Trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng thân nhân người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng, nhà nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005, Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06/12/2007 - Trường hợp chưa có giấy chứng tử Xã Tân Lợi Lao động - TBXH (X) 38508 Toàn trình Nộp hồ sơ
20 2.000976.000.00.00.H10 - 43.1. (Chỉnh lý trang 4) Đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp Xã Tân Lợi Đất đai - QĐ3100 3764 Toàn trình Nộp hồ sơ