Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 (In GCN) Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất Xã Tân Hòa Tài nguyên & Môi trường 33 2984
2 Cấp bản sao từ sổ gốc Xã Tân Hòa Lĩnh vực Chứng thực 1 22534 Nộp hồ sơ mức 3
3 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Xã Tân Hòa Lĩnh vực Chứng thực 1 21774
4 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Xã Tân Hòa Lĩnh vực Chứng thực 1 23576
5 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Xã Tân Hòa Lĩnh vực Chứng thực 1 7276
6 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Xã Tân Hòa Lĩnh vực Chứng thực 1 7317
7 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở. Xã Tân Hòa Lĩnh vực Chứng thực 1 7211 Nộp hồ sơ mức 3
8 Chứng thực di chúc Xã Tân Hòa Lĩnh vực Chứng thực 1 16002 Nộp hồ sơ mức 3
9 Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản Xã Tân Hòa Lĩnh vực Chứng thực 1 19481 Nộp hồ sơ mức 3
10 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Xã Tân Hòa Lĩnh vực Chứng thực 1 49137 Nộp hồ sơ mức 3
11 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Xã Tân Hòa Lĩnh vực Chứng thực 1 19505 Nộp hồ sơ mức 3
12 Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ. Xã Tân Hòa Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 1 10675
13 Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi. Xã Tân Hòa Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 1 14432
14 Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Xã Tân Hòa Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 4 14037
15 Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em. Xã Tân Hòa Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 10 6075
16 Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em. Xã Tân Hòa Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 10 6190
17 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật. Xã Tân Hòa Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 15 15386
18 Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật. Xã Tân Hòa Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 3 15013
19 Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế. Xã Tân Hòa Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 10 14394
20 Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm. Xã Tân Hòa Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 4,5 5437