THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.008232.000.00.00.H10 - B. Trích lục bản đồ địa chính thửa đất. CN VP ĐKĐĐ Bù Gia Mập Đất đai 5547 Một phần Nộp hồ sơ
2 1.009312.000.00.00.H10 - A3. Trích đo bản đồ địa chính thửa đất ( Kiểm tra thực địa, dưới 10 thửa) CN VP ĐKĐĐ Bù Gia Mập Đất đai 4224 Một phần Nộp hồ sơ
3 NOTUPDATE - A1. Trích đo bản đồ địa chính thửa đất (Kiểm tra thực địa, tách từ 10 thửa trở lên) CN VP ĐKĐĐ Bù Gia Mập Đất đai 4272 Một phần Nộp hồ sơ
4 NOTUPDATE - A2. Trích đo bản đồ địa chính thửa đất (Không kiểm tra thực địa, tách từ 10 thửa trở lên) CN VP ĐKĐĐ Bù Gia Mập Đất đai 2723 Một phần Nộp hồ sơ
5 1.005194.000.00.00.H10 - 34.1 Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất (Không thuế) CN VP ĐKĐĐ Bù Gia Mập Đất đai 6486 Một phần Nộp hồ sơ
6 2.000889.000.00.00.H10 - 32.1. Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận (Cập nhật, chỉnh lý trang 3, 4) CN VP ĐKĐĐ Bù Gia Mập Đất đai 4703 Một phần
7 2.000880.000.00.00.H10 - 32.2. Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, Trường hợp Công ty Chuyển quyền cho cá nhân, đã thục hiện xong nghĩa vụ tài chính (Cậpnhật, chỉnhlýtrang 3, 4).Tổngsốngàyxửlý: 7 ngày CN VP ĐKĐĐ Bù Gia Mập Đất đai 2437 Một phần
8 2.000955.000.00.00.H10 - 30.1. Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở (Cập nhật, chỉnh lý trang 3, 4, có thuế) CN VP ĐKĐĐ Bù Gia Mập Đất đai 4398 Một phần
9 2.000955.000.00.00.H10 - 30. Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở (Cấp mới, có thuế) CN VP ĐKĐĐ Bù Gia Mập Đất đai 4547 Một phần
10 1.002380.000.00.00.H10 - 29.1 Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp(Không thuế) CN VP ĐKĐĐ Bù Gia Mập Đất đai 6201 Một phần Nộp hồ sơ
11 1.002380.000.00.00.H10 - Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp (Có thuế). CN VP ĐKĐĐ Bù Gia Mập Đất đai 6490 Một phần Nộp hồ sơ
12 1.002255.000.00.00.H10 - 28. Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất CN VP ĐKĐĐ Bù Gia Mập Đất đai 4397 Một phần
13 1.002973.000.00.00.H10 - 27. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu. CN VP ĐKĐĐ Bù Gia Mập Đất đai 4135 Một phần
14 1.002335.000.00.00.H10 - 26. Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu. CN VP ĐKĐĐ Bù Gia Mập Đất đai 4096 Một phần
15 1.003031.000.00.00.H10 - 24. Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp.( Thẩm quyền Văn Phòng Tỉnh) CN VP ĐKĐĐ Bù Gia Mập Đất đai 6314 Toàn trình Nộp hồ sơ
16 1.003031.000.00.00.H10 - 24.1 Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp (Thẩm quyền Chi nhánh). CN VP ĐKĐĐ Bù Gia Mập Đất đai 5700 Toàn trình Nộp hồ sơ
17 1.003572.000.00.00.H10 - 23.1. Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân (không thuế) CN VP ĐKĐĐ Bù Gia Mập Đất đai 6226 Một phần Nộp hồ sơ
18 1.004206.000.00.00.H10 - 37.1 (Chỉnh lý trang 4) Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu CN VP ĐKĐĐ Bù Gia Mập Đất đai 7904 Toàn trình Nộp hồ sơ
19 1.001990.000.00.00.H10 - 36.2 (Cấp mới GCN) Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế CN VP ĐKĐĐ Bù Gia Mập Đất đai 7680 Một phần Nộp hồ sơ
20 1.004221.000.00.00.H10 - 35.1 (Chỉnh lý trang 4) Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề CN VP ĐKĐĐ Bù Gia Mập Đất đai 7208 Toàn trình Nộp hồ sơ