Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Xã Đồng Tâm Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 17005
2 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Xã Đồng Tâm Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 18920
3 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Xã Đồng Tâm Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 2771
4 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Xã Đồng Tâm Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 2775
5 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Xã Đồng Tâm Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 17826
6 Chứng thực di chúc Xã Đồng Tâm Lĩnh vực hành chính tư pháp 3 11484
7 Chứng thực văn bản thoả thuận phân chia di sản thừa kế Xã Đồng Tâm Lĩnh vực hành chính tư pháp 30 15000
8 Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản thừa kế Xã Đồng Tâm Lĩnh vực hành chính tư pháp 3 14923
9 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở. Xã Đồng Tâm Lĩnh vực hành chính tư pháp 2 2757
10 Chứng thực văn bản nhận tài sản thừa kế Xã Đồng Tâm Lĩnh vực hành chính tư pháp 3 44569