CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.004772.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Xã Thuận Lợi Hộ tịch (X) 34747 Một phần Nộp hồ sơ
2 1.000689.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con Xã Thuận Lợi Hộ tịch (X) 55491 Một phần Nộp hồ sơ
3 1.004964.000.00.00.H10 - 15. Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm-pu-chia Xã Thuận Lợi Lao động - TBXH (X) 37001 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 1.010819.000.00.00.H10 - 10. Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế Xã Thuận Lợi Lao động - TBXH (X) 35336 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 1.010818.000.00.00.H10 - 9. Công nhận và giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày Xã Thuận Lợi Lao động - TBXH (X) 33782 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 1.000894.000.00.00.H10 - Đăng ký kết hôn Xã Thuận Lợi Hộ tịch (X) 36883 Một phần Nộp hồ sơ
7 1.010815.000.00.00.H10 - 22. Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động cách mạng Xã Thuận Lợi Lao động - TBXH (X) 32963 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 2.001947.000.00.00.H10 - 31. Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt Xã Thuận Lợi Lao động - TBXH (X) 41339 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 1.010941.000.00.00.H10 - 42. Đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện Xã Thuận Lợi Lao động - TBXH (X) 40226 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 1.000132.000.00.00.H10 - 41. Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình Xã Thuận Lợi Lao động - TBXH (X) 37719 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 2.002205.000.00.00.H10 - Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường Xã Thuận Lợi Đất đai (X) 39347 Một phần
12 1.010821.000.00.00.H10 - 12. Giải quyết chế độ hỗ trợ để theo học đến trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Xã Thuận Lợi Lao động - TBXH (X) 24043 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 1.010824.000.00.00.H10 - 13.1. Trợ cấp một lần, trợ cấp mai táng phí, trợ cấp tuất hằng tháng, trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng Xã Thuận Lợi Lao động - TBXH (X) 24267 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 1.004946.000.00.00.H10 - 43. Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em Xã Thuận Lợi Lao động - TBXH (X) 30832 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 1.004944.000.00.00.H10 - 44. Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em Xã Thuận Lợi Lao động - TBXH (X) 30827 Toàn trình Nộp hồ sơ
16 2.000286.000.00.00.H10 - 20. Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh. Xã Thuận Lợi Lao động - TBXH (X) 30074 Toàn trình Nộp hồ sơ
17 1.004941.000.00.00.H10 - 32. Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em. Xã Thuận Lợi Lao động - TBXH (X) 32933 Toàn trình Nộp hồ sơ
18 2.001944.000.00.00.H10 - 33. Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em Xã Thuận Lợi Lao động - TBXH (X) 33567 Toàn trình Nộp hồ sơ
19 2.000355.000.00.00.H10 - 39. Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn Xã Thuận Lợi Lao động - TBXH (X) 29985 Toàn trình Nộp hồ sơ
20 1.001776.000.00.00.H10 - 23. Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng Xã Thuận Lợi Lao động - TBXH (X) 30611 Toàn trình Nộp hồ sơ