Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập SSO Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 20. Đăng ký thành lập mới Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Đăng ký doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên 3 247
2 21. Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: thay đổi tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, vốn điều lệ, ngành nghề kinh doanh, người đại diện theo ủy quyền của công ty có chủ sở hữu là tổ chức, thông tin về người quản lý doanh nghiệp, thông tin đăng ký thuế Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Đăng ký doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên 3 141
3 22. Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Đăng ký doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên 3 164
4 23. Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Đăng ký doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên 3 142
5 24. Thông báo bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Đăng ký doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên 3 170
6 25. Thông báo đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/lập địa điểm kinh doanh Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Đăng ký doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên 3 170
7 26. Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Đăng ký doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên 3 125
8 27. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Đăng ký doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên 3 143
9 28. Hiệu đính thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Đăng ký doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên 3 120
10 29. Hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp do chuyển đổi trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Đăng ký doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên 3 136
11 31. Bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Đăng ký doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên 3 125
12 32. Bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Đăng ký doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên 3 137
13 33. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh do bị mất, cháy, bị rách, bị thiêu hủy Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Đăng ký doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên 3 148
14 34. Thông báo tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Đăng ký doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên 3 148
15 35. Thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Đăng ký doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên 3 132
16 36. Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Đăng ký doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên 3 158
17 37. Thông báo giải thể doanh nghiệp Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Đăng ký doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên 3 2963
18 38. Đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Đăng ký doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên 3 131
19 39. Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty TNHH một thành viên thành công ty TNHH hai thành viên trở lên Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Đăng ký doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên 3 160
20 40. Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty TNHH một thành viên thành công ty cổ phần Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Đăng ký doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên 3 87