Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập SSO Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 82. Đăng ký thành lập công ty hợp danh Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Đăng ký doanh nghiệp đối với công ty hợp danh 3 168
2 83. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp: thay đổi tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, thành viên hợp danh, vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp, ngành nghề kinh doanh, thông tin về người quản lý doanh nghiệp, thông tin đăng ký thuế Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Đăng ký doanh nghiệp đối với công ty hợp danh 3 3106
3 84. Thông báo bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Đăng ký doanh nghiệp đối với công ty hợp danh 3 120
4 85. Thông báo đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/lập địa điểm kinh doanh Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Đăng ký doanh nghiệp đối với công ty hợp danh 3 112
5 86. Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Đăng ký doanh nghiệp đối với công ty hợp danh 3 129
6 87. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Đăng ký doanh nghiệp đối với công ty hợp danh 3 148
7 88. Hiệu đính thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Đăng ký doanh nghiệp đối với công ty hợp danh 3 142
8 89. Hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp do chuyển đổi trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Đăng ký doanh nghiệp đối với công ty hợp danh 3 125
9 90. Cấp đổi sang giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Đăng ký doanh nghiệp đối với công ty hợp danh 3 134
10 91. Bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Đăng ký doanh nghiệp đối với công ty hợp danh 3 129
11 92. Bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Đăng ký doanh nghiệp đối với công ty hợp danh 3 139
12 93. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh do bị mất, cháy, bị rách, bị thiêu hủy Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Đăng ký doanh nghiệp đối với công ty hợp danh 3 108
13 94. Thông báo tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Đăng ký doanh nghiệp đối với công ty hợp danh 3 144
14 95. Thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Đăng ký doanh nghiệp đối với công ty hợp danh 3 3690
15 96. Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Đăng ký doanh nghiệp đối với công ty hợp danh 3 139
16 97. Thông báo giải thể doanh nghiệp Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Đăng ký doanh nghiệp đối với công ty hợp danh 3 136
17 98. Đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Đăng ký doanh nghiệp đối với công ty hợp danh 3 133