Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 99. Đăng ký công ty TNHH một thành viên trên cơ sở chia công ty TNHH, công ty cổ phần Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Đăng ký doanh nghiệp đối với các công ty được thành lập trên cơ sở chia, tách, hợp nhất và công ty nhận sáp nhập 3 168 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
2 100. Đăng ký công ty TNHH một thành viên trên cơ sở tách công ty TNHH, công ty cổ phần Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Đăng ký doanh nghiệp đối với các công ty được thành lập trên cơ sở chia, tách, hợp nhất và công ty nhận sáp nhập 3 158 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
3 101. Đăng ký công ty TNHH một thành viên trên cơ sở hợp nhất một số công ty Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Đăng ký doanh nghiệp đối với các công ty được thành lập trên cơ sở chia, tách, hợp nhất và công ty nhận sáp nhập 3 117 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
4 102. Đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên trên cơ sở chia công ty TNHH, công ty cổ phần Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Đăng ký doanh nghiệp đối với các công ty được thành lập trên cơ sở chia, tách, hợp nhất và công ty nhận sáp nhập 3 181 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
5 103. Đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên trên cơ sở tách công ty TNHH, công ty cổ phần Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Đăng ký doanh nghiệp đối với các công ty được thành lập trên cơ sở chia, tách, hợp nhất và công ty nhận sáp nhập 3 147 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
6 104. Đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên trên cơ sở hợp nhất một số công ty Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Đăng ký doanh nghiệp đối với các công ty được thành lập trên cơ sở chia, tách, hợp nhất và công ty nhận sáp nhập 3 157 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
7 105. Đăng ký công ty cổ phần trên cơ sở chia công ty TNHH, công ty cổ phần Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Đăng ký doanh nghiệp đối với các công ty được thành lập trên cơ sở chia, tách, hợp nhất và công ty nhận sáp nhập 3 155 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
8 106. Đăng ký công ty cổ phần trên cơ sở tách công ty TNHH, công ty cổ phần Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Đăng ký doanh nghiệp đối với các công ty được thành lập trên cơ sở chia, tách, hợp nhất và công ty nhận sáp nhập 3 142 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
9 107. Đăng ký công ty cổ phần trên cơ sở hợp nhất một số công ty Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Đăng ký doanh nghiệp đối với các công ty được thành lập trên cơ sở chia, tách, hợp nhất và công ty nhận sáp nhập 3 164 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
10 108. Đăng ký công ty hợp danh trên cơ sở chia công ty TNHH, công ty cổ phần Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Đăng ký doanh nghiệp đối với các công ty được thành lập trên cơ sở chia, tách, hợp nhất và công ty nhận sáp nhập 3 145 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
11 109. Đăng ký công ty hợp danh trên cơ sở tách công ty TNHH, công ty cổ phần Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Đăng ký doanh nghiệp đối với các công ty được thành lập trên cơ sở chia, tách, hợp nhất và công ty nhận sáp nhập 3 159 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
12 110. Đăng ký công ty hợp danh trên cơ sở hợp nhất một số công ty Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Đăng ký doanh nghiệp đối với các công ty được thành lập trên cơ sở chia, tách, hợp nhất và công ty nhận sáp nhập 3 3258 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
13 111. Đăng ký sáp nhập một hoặc một số công ty vào công ty khác Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Đăng ký doanh nghiệp đối với các công ty được thành lập trên cơ sở chia, tách, hợp nhất và công ty nhận sáp nhập 3 139 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4