Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, quyết định chủ trương đầu tư dự án do đơn vị chuẩn bị dự án lập hoặc nhà đầu tư đề xuất (Nhóm A) Sở Kế hoạch và Đầu tư Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (ppp) 50 265 Nộp hồ sơ mức 3
2 1. Thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, quyết định chủ trương đầu tư dự án do đơn vị chuẩn bị dự án lập hoặc nhà đầu tư đề xuất (Nhóm B) Sở Kế hoạch và Đầu tư Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (ppp) 25 221 Nộp hồ sơ mức 3
3 2. Thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án do đơn vị chuẩn bị dự án lập hoặc nhà đầu tư đề xuất (Nhóm A) Sở Kế hoạch và Đầu tư Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (ppp) 30 223 Nộp hồ sơ mức 3
4 2. Thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án do đơn vị chuẩn bị dự án lập hoặc nhà đầu tư đề xuất (Nhóm B, C) Sở Kế hoạch và Đầu tư Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (ppp) 25 189 Nộp hồ sơ mức 3
5 4. Thẩm định, phê duyệt hồ sơ trong tổ chức lựa chọn nhà đầu tư (Hồ sơ mời sơ tuyển; kết quả sơ tuyển; kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư; hồ sơ mời thầu; hồ sơ yêu cầu; danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và kết quả lựa chọn nhà đầu tư) đối với dự án PPP và dự án đầu tư có sử dụng đất. Sở Kế hoạch và Đầu tư Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (ppp) 35 177
6 Thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh dự án do nhà đầu tư đề xuất (Nhóm A) Sở Kế hoạch và Đầu tư Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (ppp) 30 1 Nộp hồ sơ mức 3
7 Thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh dự án do nhà đầu tư đề xuất (Nhóm B, C) Sở Kế hoạch và Đầu tư Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (ppp) 25 2 Nộp hồ sơ mức 3