TIN MỚI:

CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.009491.000.00.00.H10 - 1. Thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, quyết định chủ trương đầu tư dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất Sở Kế hoạch và Đầu tư Đầu tư theo phương thức Đối tác công tư 651 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 1.009492.000.00.00.H10 - 2. Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, quyết định phê duyệt dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất Sở Kế hoạch và Đầu tư Đầu tư theo phương thức Đối tác công tư 760 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 1.009494.000.00.00.H10 - 4. Thẩm định nội dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi, quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất Sở Kế hoạch và Đầu tư Đầu tư theo phương thức Đối tác công tư 798 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 1.006679. 000.00.00.H10 - 5. Phê duyệt hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu Sở Kế hoạch và Đầu tư Đầu tư theo phương thức Đối tác công tư 1075 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 1.009493.000.00.00.H10 - 3. Thẩm định nội dung điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất Sở Kế hoạch và Đầu tư Đầu tư theo phương thức Đối tác công tư 535 Toàn trình Nộp hồ sơ