Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập SSO Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành lập và hoạt động của Doanh Nghiệp 2 82 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
2 3. Đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành lập và hoạt động của Doanh Nghiệp 30 48 Nộp hồ sơ mức 3
3 4. Đăng ký thành lập công ty cổ phần Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành lập và hoạt động của Doanh Nghiệp 30 37 Nộp hồ sơ mức 3
4 5. Đăng ký thành lập công ty hợp danh Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành lập và hoạt động của Doanh Nghiệp 30 37 Nộp hồ sơ mức 3
5 6. Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.(Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đã đăng ký.) Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành lập và hoạt động của Doanh Nghiệp 30 29 Nộp hồ sơ mức 3
6 6. Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của do-anh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)(Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đã đăng ký.) Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành lập và hoạt động của Doanh Nghiệp 30 27 Nộp hồ sơ mức 3
7 6.Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp (Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi doanh nghiệp đã đăng ký) Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành lập và hoạt động của Doanh Nghiệp 30 24 Nộp hồ sơ mức 3
8 Thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần (Trường hợp cổ đông sáng lập là tổ chức đã bị sáp nhập, bị tách hoặc hợp nhất vào doanh nghiệp khác) Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành lập và hoạt động của Doanh Nghiệp 30 28 Nộp hồ sơ mức 3
9 7. Đăng ký thay đổi tên của doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành lập và hoạt động của Doanh Nghiệp 30 45 Nộp hồ sơ mức 3
10 7. Đăng ký thay đổi tên của doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh). Mã số hồ sơ: BKH-BPC-271887: Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành lập và hoạt động của Doanh Nghiệp 2 29 Nộp hồ sơ mức 3
11 8. Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành lập và hoạt động của Doanh Nghiệp 2 32 Nộp hồ sơ mức 3
12 9.Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành lập và hoạt động của Doanh Nghiệp 30 25 Nộp hồ sơ mức 3
13 10. Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp (đối với công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) (Trường hợp thay đổi tỷ lệ vốn góp) Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành lập và hoạt động của Doanh Nghiệp 30 35 Nộp hồ sơ mức 3
14 10. Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp (đối với công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) (Trường hợp thay đổi vốn điều lệ) Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành lập và hoạt động của Doanh Nghiệp 30 29 Nộp hồ sơ mức 3
15 10. Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp (đối với công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh). Mã số hồ sơ: BKH-BPC-271890 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành lập và hoạt động của Doanh Nghiệp 30 30 Nộp hồ sơ mức 3
16 Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp (đối với công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) (Trường hợp giảm vốn điều lệ) Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành lập và hoạt động của Doanh Nghiệp 30 36 Nộp hồ sơ mức 3
17 21. Thông báo thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành lập và hoạt động của Doanh Nghiệp 30 34 Nộp hồ sơ mức 3
18 11. Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (Trường hợp tiếp nhận thành viên mới) Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành lập và hoạt động của Doanh Nghiệp 30 34 Nộp hồ sơ mức 3
19 11. Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Mã số hồ sơ: BKH-BPC-271891 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành lập và hoạt động của Doanh Nghiệp 30 40 Nộp hồ sơ mức 3
20 11. Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (Trường hợp thay đổi thành viên do thừa kế) Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành lập và hoạt động của Doanh Nghiệp 30 34 Nộp hồ sơ mức 3